Gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert

NEDERWEERT – De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nederweert maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, vanaf 8 januari in het gemeentehuis ter inzage is gelegd de beslissing op het verzoek tot registratie van de aanduiding van een politieke groepering waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld.

Registratie aanduiding politieke groepering

Uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel G3, lid 5 van de Kieswet, kan de natuurlijke of rechtspersoon die door deze beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Inwoners van de gemeente Nederweert.

Kandidaatstelling
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nederweert maakt het volgende bekend:

Op maandag 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nederweert plaats. Op die dag kunnen bij team Inwoners in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 09.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

De benodigde formulieren voor: de lijsten van kandidaten (model H 1), de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9), de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1) machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL08 BNGH 0285 0058 04 ten name van gemeente Nederweert, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.
Voor meer informatie over de wettelijke voorschriften voor de inlevering van kandidatenlijsten kunt u terecht bij team Inwoners van de gemeente Nederweert of op www.kiesraad.nl / www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/kandidaatstelling

Vorig artikelSchrik/obstakeltraining in Budschop
Volgend artikelWie wordt de nieuwe Kolderpindrager?