Algemene voorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden worden gebruikt door Midden-Limburg Actueel B.V. gevestigd te Ospel, alsmede door de aan haar gelieerde rechtspersonen. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn op 3 april 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57947651.

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. MLA: Midden-Limburg Actueel B.V., gevestigd op Plattepeeldijk 24, postbus 2901, 6035 ZG Ospel, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 57947651. Onderdeel van MLA zijn MLA nieuws (online nieuwswebsite), MLA Live (live stream) en MLA TV (tv en radio).
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MLA een Overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie MLA een aanbieding doet of jegens wie MLA enige (rechts-)handeling verricht.
 3. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen MLA en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 4. Tariefkaart: opgave van tarieven en specifieke bepalingen door MLA, voorafgaand aan een uitzendcyclus.
 5. Materiaal: de op een beeld- en/of geluidsdrager vastgelegde boodschap van opdrachtgever, welke MLA zal uitzenden op het gewenste medium.
 6. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever aan MLA.
 7. Diensten: de door MLA op basis van de Opdracht te leveren Diensten, zoals het plaatsen van banners, het uitzenden van commercials of live stream registraties.
 8. Online nieuwswebsite: website die zich hoofdzakelijk toelegt op het verspreiden van regionaal nieuws aan het algemene publiek.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MLA gesloten overeenkomsten en handelingen die worden verricht ter uitvoering van de Overeenkomst. Tevens is de meest recente en aan Opdrachtgever verstrekte Tariefkaart van toepassing op met MLA gesloten Overeenkomsten, tenzij daarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op enige bepaling van de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door partijen zijn overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende Overeenkomst.
 3. Indien een of meer afzonderlijke bepaling(en) in deze algemene voorwaarden en/of in de Overeenkomst ongeldig blijk(t)(en) te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst aan. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

Artikel 3: Offertes, Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten 

 1. Een offerte, aanbieding of (prijs)opgave bindt MLA niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht. Een aanbieding blijft gedurende 14 dagen van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover MLA een Opdracht definitief en schriftelijk bevestigt of indien door MLA uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.
 3. In het geval een opdrachtbevestiging afwijkt van de verstrekte opdracht, en Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen, en schriftelijk aangeeft met die orderbevestiging niet akkoord te gaan, geldt de inhoud van de orderbevestiging.
 4. MLA is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst eisen te stellen (technisch dan wel inhoudelijk) ten aanzien van het door Opdrachtgever aan te leveren Materiaal.
 5. MLA heeft het recht voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst inzage te verlangen in het aangeleverde Materiaal.
 6. MLA is zonder opgave van redenen bevoegd om een aanvraag te weigeren op grond van:
  A. technische voorwaarden;
  B. inhoud, aard, strekking of vorm van het Materiaal;
  C. te verwachten wanbetaling;
  D. weigering van vooruitbetaling door Opdrachtgever;
  E. strijd met het eigen belang van MLA, dan wel met belangen van haar adverteerders en/of een groep van adverteerders;
  F. het aanbieden van één commercial ten behoeve van meer dan één adverteerder, indien dit aanbod kennelijk beoogt de kosten van het adverteren van één of meer hunner te reduceren;
  G. een reden van principiële aard;
  H. onvoldoende beschikbare uitzendcapaciteit.

Artikel 4: Tarieven, toeslagen en kortingen 

 1. MLA brengt voor haar Diensten de tarieven in rekening zoals deze gelden op het moment van uitvoering (d.w.z.: bepalend is het moment van uitzending van het Materiaal). Alle tarieven van MLA zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting (btw). Tarieven, toeslagen en kortingen worden bekend gemaakt op de Tariefkaart of in de Overeenkomst.
 2. MLA kan Opdrachtgever op nader overeen te komen voorwaarden korting op de tarieven verlenen. Indien en voor zover Opdrachtgever niet (meer) aan deze voorwaarden voldoet, vervalt het recht op korting en is MLA gerechtigd de reeds ten onrechte verleende korting onmiddellijk van Opdrachtgever terug te vorderen dan wel deze op enigerlei wijze te verrekenen.

Artikel 5: Betaling 

 1. Facturering van plaatsingskosten voor radio- en tv vinden plaats voorafgaand aan de uitzending(en). Facturering van productiekosten geschiedt 50% vooraf en 50% achteraf. Alle overige opdrachten worden achteraf, na oplevering, gefactureerd. Opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan MLA betalen. Alle betalingen zullen worden voldaan op een door MLA aan te wijzen bankrekening.
 2. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens MLA op te schorten.
 3. Indien op enig moment bij MLA gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, heeft MLA het recht, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever te eisen dat (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die MLA, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van MLA.
 4. Door het verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van MLA op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast heeft MLA vanaf dat moment het recht haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten.
 5. In geval van te late betaling is MLA gerechtigd een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt gerekend.
 6. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van Opdrachtgever. Subsidiair worden de buitengerechtelijke incassokosten gefixeerd op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 500,-.
 7. Indien schriftelijk overeengekomen kan de tegenprestatie van Opdrachtgever ook worden ingevuld door middel van producten, diensten en/of andere tegenprestaties. Dergelijke barterafspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd met vermelding van prestaties en datum en bedrag van factureren. Beide bedragen vertegenwoordigen inclusief btw een gelijke waarde en worden door beide partijen gefiatteerd door beslissingsbevoegden. MLA verstuurt een factuur op overeengekomen datum en ontvangt op overeengekomen datum een factuur. Indien de tegenprestatie van Opdrachtgever of de factuur van Opdrachtgever achterwege blijft is MLA gerechtigd deze factuur (na aanmaning en een termijn van zestig dagen) tegen de overeengekomen hoogte in euro’s te incasseren.

Artikel 6: Annulering 

 1. Annuleringen met betrekking tot ingeboekte dagen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan MLA.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever is Opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd:
  alle kosten die MLA reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derde(n) op het moment van annulering door Opdrachtgever; alsmede annuleringskosten die worden vastgesteld met behulp van onderstaande tabel:

  Dagen geleden tussen annulering en aanvang overeengekomen uitzending/plaatsing Annuleringskosten als percentage van de overeengekomen vergoeding
  31 dagen of meer 0 %
  15 tot en met 30 dagen 50 %
  7 tot en met 14 dagen 75 %
  Minder dan 7 dagen 100 %
 3. Met betrekking tot artikel 6 lid 3 kan op verzoek van Opdrachtgever en na beoordeling en goedkeuring van MLA het Contract met maximaal 2 maanden worden verlengd, waarmee het contractueel overeengekomen aantal uitzenddagen en/of spots alsnog gerealiseerd wordt.

Artikel 7: Ontbinding, overmacht 

 1. Indien MLA door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Duurt de overmachttoestand 30 dagen, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als MLA als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MLA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MLA kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in elk geval gerekend: stakingen en uitsluitingen, zowel bij MLA als bij de zendgemachtigde, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen, technische storingen, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, alsmede overheidsingrijpen dat wijzigingen in de programmering van de zendgemachtigde tot gevolg heeft.
 5. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet (waaronder de verplichting tot (tijdige) betaling), alsmede indien sprake is van faillissement, staking van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel indien de eigendom van het bedrijf van Opdrachtgever overgaat en/of de feitelijke bedrijfsleiding in andere handen komt, heeft MLA het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, onverminderd de aan MLA verder toekomende rechten, zonder dat MLA deswege tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is elke vordering welke MLA ten laste van Opdrachtgever heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 8: Reclames 

 1. Opdrachtgever is verplicht de uitvoering van de Overeenkomst door MLA onmiddellijk na uitvoering te controleren. Klachten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na de dag van uitzending schriftelijk aan MLA te worden gemeld.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking te verlenen.
 3. Aan het in behandeling nemen van een klacht door MLA kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de uitzending niet beantwoordt aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft MLA de keus hetzij de uitzendprijs te restitueren dan wel het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij Opdrachtgever een alsnog in een onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, hetzij het aangeleverde Materiaal opnieuw uit te zenden. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is MLA ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. MLA zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en conform de in de branche geldende normen uitvoeren.
 2. MLA is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever ontstane schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, als gevolg van handelen of nalaten van MLA of door MLA ingeschakelde derde(n), tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 3. De aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 4. Indien om welke reden dan ook geen van de onder artikel 9.3 bedoelde verzekering(en) aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het gefactureerde bedrag van de geleverde Diensten.
 5. Indien MLA ter zake enige schade, waarvoor MLA krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, is Opdrachtgever gehouden MLA ter zake volledig te vrijwaren en MLA alles te vergoeden hetgeen MLA aan die derde zou moeten voldoen.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop Opdrachtgever met de schade en met MLA als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 10: Overige verplichtingen van Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever zal aan MLA alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 2. Opdrachtgever staat er jegens MLA voor in dat aangeleverd Materiaal geen schending oplevert van enige aan een derde toebehorend auteurs- of ander recht, en dat Opdrachtgever bevoegd is het Materiaal te doen uitzenden.
 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat het door haar of namens haar aangeleverde Materiaal, benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst, zowel op het moment van aanlevering als op het moment van uitzending of plaatsing, voldoet aan de eisen welke daaraan worden gesteld door nationale wetgeving, Europese wetgeving en/of andere toepasselijke overheidsvoorschriften.
 4. Het Materiaal dient tevens te voldoen aan de Nederlandse Reclamecode en indien toepasselijk, goedgekeurd te zijn door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen of de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten, of enige andere specifieke reclamenorm.
 5. Het Materiaal dient voorts ten minste te voldoen aan de technische vereisten die in de desbetreffende branche gebruikelijk zijn, alsmede aan de door MLA gehanteerde technische voorwaarden.
 6. Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst het Materiaal niet langer voldoet aan de in dit artikel genoemde vereisten, dan wel MLA redelijkerwijs mag aannemen dat het Materiaal niet meer aan deze vereisten zal voldoen, is MLA gerechtigd met onmiddellijke ingang uitzending van dit Materiaal op te schorten of te doen beëindigen, onverminderd het recht van MLA op de afgesproken vergoeding. Kosten die gemaakt worden om het geleverde materiaal alsnog geschikt te maken voor plaatsing zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Bij geschillen omtrent de toepassing van de Nederlandse Reclame Code staat beroep open bij de Reclame Code Commissie en, na deze procedure, hoger beroep bij College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Indien de definitieve uitspraak van voornoemde Commissie respectievelijk voornoemd College daartoe aanleiding geeft, zal MLA het Materiaal alsnog doen uitzenden, zo mogelijk in de daartoe gecontracteerde zendtijd, zonder ter zake tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.
 8. Ook ter zake van het bepaalde in dit artikel zal Opdrachtgever MLA vrijwaren voor iedere mogelijke aanspraak van enige derde uit hoofde van het niet voldoen van Opdrachtgever aan zijn verplichtingen.

Artikel 11: Overdracht van rechten en verplichtingen 

 1. Het is MLA toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van MLA worden overgedragen dient MLA Opdrachtgever hiervan voorafgaand schriftelijk op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. MLA is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MLA.

Artikel 12: Intellectuele eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die MLA in het kader van de Opdracht levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij MLA of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door Opdrachtgever verleent MLA aan Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
 2. Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens MLA geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar Diensten berust bij MLA, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van Opdrachtgever aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest. Indien Opdrachtgever het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van MLA schendt, zal Opdrachtgever zonder meer een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,- (twintigduizend Euro) verschuldigd zijn, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 3. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die Opdrachtgever aan MLA verstrekt in het kader van de opdracht, blijven berusten bij Opdrachtgever. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door MLA verleent Opdrachtgever aan MLA gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart MLA voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door MLA van het door Opdrachtgever aan MLA verstrekte Materiaal en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op alle Overeenkomsten tussen MLA en Opdrachtgever, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit met MLA gesloten Overeenkomsten, met uitzondering van die genoemd in art. 10.7, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch met dien verstande dat MLA het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.