Raad stelt Verordening Geurhinder en veehouderij vast

NEDERWEERT – Via nederweert.nl- De Verordening Geurhinder en veehouderij Nederweert 2017 is vorige week door de gemeenteraad vastgesteld. De in de verordening opgenomen normen zijn voor een groot deel van de gemeente strenger dan de wettelijk voorgeschreven normen.

Bij aanvragen om een omgevingsvergunning milieu wordt de verordening het nieuwe toetsingskader voor het onderdeel geur. Ook gebruiken we deze bij besluitvorming op het gebied van ruimtelijke ordening.

In de voorbereiding voor de nieuwe verordening zijn er veel gesprekken met betrokkenen geweest. Zo zijn bijvoorbeeld de leden van het platform Gezonde veehouderij in een gezonde samenleving al in een heel vroeg stadium betrokken bij de resultaten van de eerste doorrekening. Ook was er afgelopen juni een bijeenkomst waarin bezoekers informatie kregen over de rekenresultaten en is er in diverse groepen een gesprek gevoerd over geur, geurbeleving en de gevolgen van geurhinder.

Het voeren van een dialoog voordat de besluitvorming plaatsvindt, heeft ertoe geleid dat het aantal ingekomen inspraakreacties beduidend minder was dan bij vorige geurverordeningen. Samen bereik je ten slotte meer dan alleen.

Hoe verder?

De vastgestelde verordening zal over twee jaar geëvalueerd worden. Daarnaast gaat geur onderdeel uitmaken van de omgevingsvisie die nu in voorbereiding is.

Via Gemeente Nederweert

Vorig artikelGulle gevers voor actie ‘Same sterk vör oos kerk’
Volgend artikelBriels Kerstbomen bezorgd aan huis