Voorstel verkeersveilige inrichting Laarderweg en Rietstraat

Verkeersveilig maken € 315.000,- en vervangen riolering € 365.000,-

WEERT – Door de ontwikkeling van Laarveld en de uitbreiding van IKC Laar is er een toename van verkeer op de Rietstraat en de Laarderweg. De Rietstraat heeft te maken met veel sluipverkeer. Uit metingen van de gemeente Weert blijkt dat de gemiddelde snelheid ver boven (tot 100 km per uur) de toegestane snelheid van 30 km per uur ligt. Het college van burgemeester en wethouders wil de verkeersveiligheid verbeteren en het gebruik van deze wegen door sluipverkeer ontmoedigen.

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om daarvoor krediet beschikbaar te stellen.

Fase 3 Laarveld
Eind 2020 start de realisatie van fase 3 van Laarveld. De noodzaak om verkeersmaatregelen te treffen op de Rietstraat en de Laarderweg neemt daardoor toe.
Maar de ontwikkeling van Laarveld is ook een kans om deze wegen nu verkeersveilig in te richten en onaantrekkelijk te maken voor sluipverkeer. Door de Rietstraat en Laarderweg veiliger in te richten, wordt ook het gebruik van de fiets gestimuleerd.

Motie over verkeersveiligheid
Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de verkeersveiligheid in Laar. De raad heeft het college van B&W opgedragen om samen met de wijk- en dorpsraad te onderzoeken hoe de Rietstraat en de Laarderweg als 30 km zone veilig kunnen worden ingericht. Het college van B&W gaat nu met een kredietvoorstel naar raad.

Samen met de buurt
De gemeenteraad besluit op 23 september 2020 of het krediet beschikbaar wordt gesteld. Het voorstel ziet er als volgt uit:

  1. In te stemmen met het realiseren van een verkeersveilige inrichting van de Laarderweg
    en de Rietstraat en rioolvervanging in de Laarderweg.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 315.000,- voor het
    treffen van verkeersmaatregelen op de Laarderweg en de Rietstraat en de jaarlijkse lasten van € 9.450,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 365.000,- voor
    vervanging van de riolering in de Laarderweg en de kapitaallasten van € 7.908,- ten laste te brengen van de voorziening riolering.

Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt samen met de wijk- en dorpsraad bekeken welke maatregelen het beste kunnen worden genomen. Wethouder Martijn van den Heuvel: “We willen met een vertegenwoordiging van bewoners, dorpsraad en wijkraad in gesprek om tot een zo optimaal mogelijke inrichting te komen. Een inrichting die de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen in Laar verbetert en de leefbaarheid in het dorp ten goede komt.”

Vorig artikelPoort van Limburg weer open voor gebruik in sociaal-culturele sfeer
Volgend artikel15 levensloopbestendige woningen in voormalig winkelcentrum Leuken