Bestemmingsplan nieuwbouw Melickerveld door de Raad van State vernietigd

ROERMOND – Op 14 augustus 2019 heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), het bestemmingsplan Melickerveld vernietigd.

De uitspraak ligt in de lijn van eerdere uitspraken van de Afdeling op het gebied van stikstofwetgeving waarin is geoordeeld dat het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese regelgeving.

Woningbouwlocatie Melickerveld
In 1994 is het gebied Melickerveld in het Streekplan Noord- en Midden-Limburg aangewezen als locatie voor woningbouw. In de Structuurvisie Roermond 2001 en het latere provinciaal omgevingsplan (POL) wordt dit bevestigd.

In 2002 hebben de colleges van Roermond en Roerdalen een intentieovereenkomst getekend met ontwikkelaar Leigraaf Midden-Limburg BV om tot een ontwikkeling met ongeveer 700 woningen te komen. Aan deze intentieovereenkomst is destijds door ontwikkelaar geen gevolg gegeven en het plan heeft daarna stilgelegen. In 2009 werd de ontwikkeling opnieuw actueel, echter zonder de gemeente Roerdalen die de voorkeur gaf aan inbreiding in eigen kernen. De ontwikkeling van de maximaal 468 woningen beperkte zich tot Roermonds grondgebied ten noorden van de N293.

Bestemmingsplan Melickerveld
In 2012 werd een stedenbouwkundige visie voor het gebied vastgesteld en werden voorbereidingen getroffen om te komen tot een bestemmingsplan. Een voorontwerp van het bestemmingsplan ging in 2014 ter inzage. In oktober 2016 werd het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Tegen deze vaststelling werden drie beroepschriften ingediend bij de Raad van State, onder meer door de Stichting Natuur- en Milieufederatie Limburg die het de PAS aanvoerde. In mei 2017 heeft de Afdeling de gemeenteraad bericht dat de behandeling van deze beroepen wordt aangehouden in afwachting van de beantwoording van prejudiciële vragen aan het Hof in Luxemburg over het PAS. Op 7 november 2018 deed het Hof uitspraak: het PAS is in strijd met de Europese wetgeving. De Afdeling volgt het Hof en heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot stikstoftoename nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Sindsdien zijn diverse natuurvergunningen en bestemmingsplannen in heel Nederland vernietigd. In en nabij de gemeente Roermond zijn drie Natura 2000 gebieden gelegen; Swalmdal, Roerdal en Meinweg.

De geplande maximaal 468 nieuwe woningen in Melickerveld voorzagen mede in de toekomstige behoefte aan grondgebonden woningen in Roermond. Nu het bestemmingsplan Melickerveld voor deze nieuwbouw is vernietigd moeten de gevolgen daarvan nader in kaart worden gebracht.

Verantwoordelijk wethouder Waajen namens het college van B&W van de gemeente Roermond: “Roermond is een bloeiende, groeiende stad. Mensen komen hier graag wonen en wij hebben als stad een volkshuisvestelijke opgave. De vernietiging van het bestemmingsplan voor de nieuwbouw in het Melickerveld is een gevolg van een landelijke ontwikkeling, maar betekent lokaal een uitdaging om in de toekomst samen met alle betrokken partijen voldoende nieuwe woningen te kunnen blijven aanbieden. Daarover denken landelijke experts nu na en ook wij beraden ons de komende tijd over de mogelijkheden.”

Wat is het PAS?
Het PAS is een systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals vergunningen voor veehouderijen of aanleg van wegen. Aan de andere kant bevat het PAS maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Het PAS loopt vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij ‘vooraf’ toestemming aan nieuwe activiteiten. Op basis van de wet Natuurbescherming verlenen Gedeputeerde Staten vergunningen op grond van het PAS.

Vervolgtraject PAS
De uitspraak van 29 mei 2019 heeft grote gevolgen. Daarom heeft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. Het adviescollege is gevraagd om binnen twee maanden (naar verwachting september 2019) met een advies voor de korte termijn te komen. Het adviescollege kijkt hierbij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vergunningverlening voor (nieuwe) activiteiten rondom Natura 2000-gebieden. Daarnaast gaat het adviescollege aan de slag met adviezen voor de langere termijn. Dit advies wordt verwacht over twaalf maanden.

De meest betrokken overheidspartijen, de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK en Defensie, de provincies, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werken in dit kader nauw samen.

De onduidelijkheid omtrent de regelgeving rondom het PAS is momenteel groot. Landelijke ontwikkelingen moeten worden afgewacht voordat duidelijk is wat de gevolgen zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals Melickerveld. De gemeente Roermond houdt dit nauwlettend in de gaten en inventariseert nu welke projecten nog meer beïnvloed (kunnen) worden door de recente jurisprudentie.

Vorig artikelDagkrabbel 226/365
Volgend artikelAndré Kuipers te gast op Het College