Stamtäöfelkes aflevering 33: Ambachtsschoeël en fietsepleksel

Foto van Gard van Wegberg. “Ambachtsschoeël 1925”

D’r zeen nog ‘mer înkel aoj mansluj di-j zich huuëge detter achter de ambachtsschoeël ’ne verkieërshoeëf woor. Woeë noow Ververshof ligktj. Al vùùër 1925 waas dae aangelagdj um lieërlinge vanne schoeël beej te brînge wi-j ze zoonger gevaor vör eige en ânger laeve aant verkieër koste mejdoon. En det in ‘nen tiêd dejje nog oeëver ‘ne zândpaad nao Beul mósj! Tieëgeswoeërdig ésj haarder noeëdig as toen. D’r zeen nog schoeën foto’s van det verkieërsplein achter de schoeël, woeë-op echte ANWB wieëgwiêzers stoonge nao Remundj, Indjeve en waatter nog mieër boete Wieërt ligktj. D’r tufdje ’n soeërtemênt Fordje roond en motor- en ânger fietse. De gemotorisieërdje fietse wore ’n kruûsing tösse ‘ne lichte motor en ‘ne brommer van allewiel. Mer waal ’n degelike konstruksiewi-jje oppe foto oet 1925 kuntj zeen. Dao és kâl van det ze di-j zelf gefabriektj haaje oppe schoeël. ’t Zoeëj bést kunne zeen, want van ânger aafbieëldjinge staoje stómverwoongerdj te kieke waat ze dao ammaol ineinfi-joeëldje in daen tiêd.

Vanne vakluj in spé oppe foto zal neme mieër aanne stamtaofel aanschuûve, mer meschiens zeen d’r naozate di-j eme herkinne as eure vuuërvader. Det zoeëj fein zeen um te wieëte. Aod-direkteur F.Coenders kântj os ounneet mieër zégke, al ésse ouch doeërgegânge mét aomhale totte dik hóngerdenveer woor. De joonges vuuëraan zeen oppe kni-jje mótte gaon zitte umdet ângers di-j d’r achter staon neet mét eur hieël profiel vör ‘t waalstaons in bieëldj zoeëje kaome. Vuuërevoot tuine ze zich gruuëts in euren oeëveral naeve ’t smisveur en de gaasflesse vör ’t lasse. Wieërter ambachtsluj in d’n dop! Weem weît weemtj zeen ?

En noow ve ’t toch oeëver fietse hebbe: völ stamtaofelgaste fietse nog hej-op. Mer in vergeliêk mét vreuger miszje toch wat aan de fiets van awiel. Oonger d’n achterkânt vanne zaal haadje vreuger e laere teske hânge woeë ’t fietsebândplekgetuûg in zoot. Det waas neet te misse vör ajje wieter as dertig kilemaeter góngtj fietse. Haadje, drék nao d’n oeërlog, lochtbendj in plaats van massief rubber bendj, dan stóng eur aoj krak umme haverklap oppe zök. Platte tuub. Waat noow gedaon? Niêsgaat Bertje Halfers inne verlingdje Bieëkstraot plekdje dae vör e döbbeltje. Mer oeës vader meindje dejje det gêldj inne tes kosj haoje doeër zelf te plekke. ‘ne Mössetummer, zagge. Dus fiets oppe kop zétte métte raar inne locht, neet oppe bel van ‘t steur, want dan kiepertje um. De bendjlichters vörzichtig tösse velling en boetebând vreutele en vasthaoke achter de speîke. Binnebând d’r oet piele en zeuke woeët gaetje zitj. Det gieët gemaekelik ajje ’n eîmerke water hetj, mer ajje achteraaf oppe Booldersdiêk staotj, mójje ’t doon mét euren eige klârk daeje op de vermoedelike plek van ’t gaetje tuftj en dan verschiêne d’r bubbelkes. Met e fiên schoorpepeerke de plek vanne râmp zuûver schore en dan mét solutie e plekkerke d’r op dowwe. Klaor? Det dájjae! De binnebând weer inne boetebând puuëtere en dan hieël zeutjes aan métte bendjlichters de bând weer inne velling wuîstere. Mer owieë as dan de binnebând d’r e bitje tösse zitj! Ajje pffft huuërtj, ésj awweer te laat. Kujje oppernoets beginne. En ajje dan klaerig zeetj gewoeëre, stâmpdje eur aoj krak det ze vluugtj. En ge wétj det det ouch neet hölptj. Gaotj toch mer nao Bertje Halfers!

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.