Stamtäöfelkes aflevering 29: Oonger os gezagdj…

Teikening: “Väös uigtj op Fi-j” (nog neet hieëmaol aaf en zoonger tekst)

Völ laezers van dit waekblaad boezjieëre op de stamtäöfelkes di-j ich schrief en waat mich ’t mieëst gaajtj, zeen de opmêrkinge det d’r zoeëvöl aoj Wieërter dialektwuuërd in vuuërkaome di-j ze âmper nog huuëre of laeze. Of woeë ze zelfs hieël geîne wieët van hebbe. Mer dao ésj mich zjuust um te doon. D’r zeen zat woeërdebeuk en dito liêste in umloup woeëje de gekste Wieërter wuuërd in tieëgekotj, mer ajje ze dan laesj zégkdje hoeëgoet: “Och, waat e schoeën woeërd”, mer ’t blieftj neet in eur körsepit hânge en ge zultj ’t dan ouch neet of âmper gebroêke. Ich vang völ van dieës oetdrökkinge op aan stamtaofels mét vröllie en men op laeftiêd, di-j zulke wuuërd oeëtti-jje nog gebroêke of ze nog kinne van eur mooder of gruuëtje. Ich schrief ze dan op en prebieër ze in ’ne kontekst te gebroêke woeë de beteîkenis ouch dudelik weurtj. Oeëtti-jje és det meujlik. Paktj bevuuërbieëldj ’t gezagdje “Ich veul mich gepaerskuuëteldj”. Ajje e miljoen gewonne hétj inne toto veuldje uch meschiens zoeë. Mer ‘nen ângere mins veultj zich gepaerskuuëteldj asze ‘m vör zoeë’n bedraag besodemieterdj hebbe. Waertj dao mer ’s wiês oet! Dao kujje aanne stamtaofel orelang oeëver stechele en dao geuftj de kastelein niks um, want mét ’n druuëg moel kujje neet kalle. En aster apenuuëtjes oppe taofel staon, haoje de vröllie hieël efkes eure moond asze d’r wat van pakke, en dan kriejàè ouch de kâns um wat te zégke. Mer um wat aoj wuuërd weer in herinnering te brînge en meschiens ouch weer te gaon gebroêke és mich wat ingevalle. Weem weît nog waat litse zeen? En waat és ’nen ieëbernek, ‘nen doeërslaag, ’n zi-jschoeëtel? Waat és kappes en keêle en miêmerte?

Noow és d’r e serieke teîkeninge inne maak woeë-in dieës vuuërwêrpe en oetdrökkinge oetgebieëldj waere. In eder aafbieëlding, wi-j d’r ein zoonger tekst in dit artikel stieët, zeen zieëker 30 aoj wuuërd geteîkendj (en mét humor beschrieëve), di-j dreige verloeëre te gaon. Dao kujje wat tieëge doon doeër zoeë’n aafbieëlding in groeët formaat aanne binnekânt van eur huuskesduuër te hânge, want dan kujje oonger ’t boute uch di-j wieërter wuuërd weer eige make, van boete lieëre en gaon gebroêke.  Inkorts zeen d’r al 3 van te koup.

Ge zultj wul inne smieze hebbe det de léste stökskes neet mieër allein oeëver de herinnering aan aoj kefees gînge. Mer lânkzaamaan zeen ’t vertélselkes gewoeëre di-j inne memorie van minse aanne stamtaofels nao boeëve kaome en de moôte waerd zeen um ze vast te légke. D’n tiêd wi-j ze joonk wore en de werreldj lieërdje kinne mét spuuële, kwaojóngstreek en de schoeël, di-j zoeë ângers waas as awiel.  Van e boorderieke wi-jtj vreuger waas, zoeëje noow âmper mân en vraw kunne laeve. Mer te zwiêge oeëver ’n hoêshaoje van 10 wichter, waat toen déks vuuërkwoom. Ich zoeëj d’r gêldj vör gaeve as mien opa of oeëvergroeëtvader eur laevesgewuuëndjes opgeschrieëve zoeëje hebbe, in d’n trânt van waat ich noow schrief. Mer oeës kîndjskîndjer zeen meschiens bli-j mét mien verhäölkes asze zoeë aod zeen wi-j vae noow. Van 40 “Stamtäöfelkes” keumtj oeëver e tiedje e bukske oet en stop ich d’r (vuurluipig???) mej. Ge laesj ’t tieëgen daen tiêd wul in dieës gezét. Zeeje noow gepaerskuuëteldj? Of gepaerskuuëteldj? Zégk ’t mer!

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
‘t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.

Vorig artikelJumbo mag niet bouwen op Tuin- en Tuinboulevard in Roermond
Volgend artikelBAL verliest van sterk New Heroes