Akkoord coalitie Nederweert over gezondheid, duurzaamheid en het sociaal domein

NEDERWEERT – Op zaterdag 19 mei jl hebben de fracties van JAN, Nederweert Anders en D66 verder gewerkt aan een akkoord voor de komende vier jaren. Inmiddels is duidelijk dat gezondheid, duurzaamheid en het sociaal domein de thema’s zijn waarop de nieuwe coalitie de komende jaren extra wil inzetten. Dit uit zich onder meer in ambities gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit door de aanpak van fijnstof, het bevorderen van groen, de transformatie van de jeugdzorg met een adequate klachtenbehandeling, het behouden van de gemeenschapshuizen voor de kernen, sport en bewegen, de ambities op het terrein van recreatie en kleinschalige toeristische bedrijvigheid en de afspraak om met organisaties en bedrijven een duurzaamheidsakkoord voor Nederweert te willen sluiten.

Al eerder spraken de partijen af een hoofdlijnenakkoord af te zullen sluiten zodat er in de uitwerking voldoende ruimte is voor samenwerking en co-creatie met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere politieke partijen in de gemeenteraad.

De nieuwe coalitie wil onderwerpen die door vorige coalities goed zijn opgepakt borgen en voegt extra aandachtspunten en verbeteringen toe waar dat nodig is.Voorop staat een nieuwe eigentijdse communicatie-strategie die uitgaat van een gelijkwaardige dialoog met inwoners en stakeholders uit alle kernen van Nederweert bij de formulering van nieuw beleid en uitvoeringsplannen. Bij de nieuw op te stellen omgevingsvisie zullen partijen een stevig participatiebeleid inzetten en alle inwoners en belanghebbenden uitnodigen om hieraan mee te werken. Partijen realiseren zich dat niet altijd iedereen tevreden kan worden gesteld, maar willen zich te allen tijde verantwoorden voor hun beleidskeuzes door deze actief uit te dragen en uit te leggen.

De planning van het vervolgproces is openbaar en staat vanaf 22 mei op de gemeentelijke website. Daarop zijn vanaf 24 mei ook te vinden: het verslag van 11 mei jl en een aantal andere belangrijke documenten. Naar verwachting is het nieuwe akkoord medio juni gereed. De volgende stap is een verdieping op een aantal risicodossiers. Vanwege de mogelijke gevoeligheid van gegevens vindt de bespreking hiervan in beslotenheid plaats. De volgende openbare vergadering is op zaterdagmiddag 2 juni om 15.00 uur in gemeenschapshuis De Reigershorst in Nederweert-Eind. Dan wordt de eerste schriftelijke versie van het nieuwe akkoord besproken. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig!