Paracommercie, oneerlijke concurrentie in de horeca 

LEUDAL – Via gemeente Leudal – Verenigingen en instellingen die over een kantine beschikken dienen de regels van paracommercie zoals opgenomen in onze Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) na te leven. Hierover zijn verenigingen/stichtingen (eind 2013) per brief geïnformeerd. Het is weer tijd de belangrijkste uitgangspunten nog eens onder de aandacht te brengen.

Hoofddoel
Een vereniging/stichting is opgericht met een hoofddoel dat is opgenomen in de statuten. Dit hoofddoel heeft vaak betrekking op de uitoefening van een sport of andere activiteit. Echter niet op het verstrekken van alcoholhoudende drank. Daarom zijn er aan het verstrekken van alcoholhoudende drank in kantines van verengingen/stichtingen beperkingen gesteld. Dit om oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca te voorkomen.

Schenktijden
De schenktijden van alcoholische dranken zijn gekoppeld aan de activiteiten van de vereniging/stichting. Dit wil zeggen dat er één uur voor de activiteit en twee uur ná de beëindiging van de activiteit alcoholische dranken geschonken mogen worden.

Geen alcoholverstrekking
Een verbod om alcohol te verstrekken is van toepassing tijdens een bijeenkomst van:

Persoonlijke aard zoals bruiloften en partijen en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van uw vereniging/stichting betrokken zijn zoals bedrijfsfeesten en personeelsfeesten. Ook vallen meestal de evenementen hieronder die voor iedereen toegankelijk zijn.
Dit verbod is opgenomen zodat wordt voorkomen dat dergelijke festiviteiten en bijeenkomsten waarbij alcohol wordt verstrekt plaatsvinden in bijvoorbeeld kantines. Deze festiviteiten en bijeenkomsten dienen in de reguliere horeca plaats te vinden.

Onder bruiloften worden verstaan bijeenkomsten ter viering van een huwelijkssluiting of jubileum. Partijen zijn bijeenkomsten bij gelegenheid van een feit of gebeurtenis in de persoonlijke levenssfeer, zoals het houden van een receptie (ontvangst) ter gelegenheid van een (bijzondere) verjaardag, een religieuze gebeurtenis (doop, communie), een bedrijfs- of beroepsjubileum, een bedrijfs-, of beroepsafscheid (pensioen). Ook een condoleancebijeenkomst hoort hierbij.

Uitzonderingen
Er zijn activiteiten die wel georganiseerd mogen worden waarbij wel alcohol verstrekt mag worden. Deze zijn te vinden in artikel 2:34b, lid 3 APV. Te vinden via www.overheid.nl, lokale wet- en regelgeving, Algemene plaatselijke verordening, zie artikel 2:34 lid 3 APV. Komt een geplande activiteit niet voor op de lijst dan dient de burgemeester hierover te beslissen. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek aan hem worden gedaan.

Verbod om te verhuren
Het is verboden de paracommerciële inrichting (bv kantine) en inventaris aan derden (particulieren) te verhuren ten behoeve van activiteiten waarbij alcohol geschonken wordt.

Alcoholverbod jongeren
Pet 1 januari 2014 mag volgens de Drank- en Horecawet aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verstrekt. Dit verbod geldt natuurlijk ook voor de paracommerciële inrichtingen. Op de website www.nix18.nl kunt u hierover informatie vinden.

Toezicht en handhaving- Actieve controle door Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s)

Het toezicht en de handhaving van de APV-regels is een taak van de gemeente. Wij wijzen u er op dat er door de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) actief gecontroleerd wordt op de regels van paracommercie, op het bepaalde in de drank- en horecawetgeving en de drank- en horecawetvergunning.

Vorig artikelRoermond neemt stokje over reanimatie-estafette
Volgend artikelWindmolens in Ospeldijk?