Gebiedsontwikkeling sport- en recreatiezone Nederweert: “van droom naar daad”

NEDERWEERT – In Nederweert is een traject van start gegaan gericht op het tot stand komen van een visie voor het gebied Nederweert-West tussen Florastraat en de A2. Er liggen enorme kansen in het gebied voor sport en recreatie vanwege de lokale dynamiek en regionale potentie.

Stichting de Uijtwijck en Stichting Bengele Beweegt hebben het initiatief genomen een ontwikkelingsvisie voor het gebied op te stellen en in samenspraak met de gemeente is CroonenBuro5 gevraagd om hun hierbij te ondersteunen. Tijdens het traject wordt iedereen de kans geboden mee te denken. Ná de zomervakantie vinden informatie- en discussiebijeenkomsten plaats waarbij alle betrokken partijen, omwonenden en alle andere belanghebbenden en geïnteresseerden zijn uitgenodigd. Het resultaat van het traject –de visie op de verdere ontwikkeling van de Sport- en Recreatiezone Nederweert- wordt volgens planning in het voorjaar van 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

Vanuit een aantal burgerinitiatieven wordt al enige tijd nagedacht over de potentie en ontwikkeling binnen het gebied in de “oksel” van de A2 en de Randweg-zuid. Een aantal initiatiefnemers heeft zich verenigd in de Stichting de Uijtwijck en heeft zich ten doel gesteld op het voormalige OLS-terrein een ontwikkeling op gang te brengen die moet resulteren in een Beleef, ontmoet & doe park. De gebiedsontwikkeling/herinrichting van de locatie De Bengele is een van de speerpunten van de Stichting de Bengele Beweegt. Deze ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de samenwerking tussen de verschillende organisaties en het ontplooien van initiatieven voor meer aanbod sport en bewegen. De locaties waarop de beide stichtingen zich focussen, grenzen aan elkaar en kunnen eigenlijk niet los van elkaar beschouwd worden. Tegen deze achtergrond zijn de beide stichtingen met elkaar in gesprek geraakt over een integrale aanpak voor de gebiedsontwikkeling van het totale gebied.

Het college van burgemeester en wethouders van Nederweert heeft enthousiast gereageerd op de initiatieven. Het college heeft daarom budget beschikbaar gesteld om met hulp van de professionele expertise van het adviesbureauCroonenBuro5 tot een breed gedragen visie op het totale gebied te komen. De provincie heeft zich inmiddels –bij monde van gedeputeerde Hubert Mackus- verheugd getoond over de ingezette ontwikkeling.
Inmiddels heeft de ingestelde stuurgroep een traject ontworpen om met maximale betrokkenheid van belanghebbenden en belangstellenden tot een breed gedragen visie te komen. Het lokale draagvlak is hierbij van groot belang. Gedurende het aankomende traject worden daarom verschillende openbare bijeenkomsten gehouden om in goed overleg met betrokkenen de visie voor het gebied vorm te geven.

De eerste informatie- en participatiebijeenkomst vindt plaats op 14 september a.s. in sporthal De Bengele vanaf 19.00 uur. Onder het mom van ‘Droom mee’ worden de aanwezigen deze avond uitgenodigd gezamenlijk mede richting te geven aan de visie voor het sport- en recreatiegebied. Omwonenden en gebruikers van sportpark De Bengele zullen zo veel als mogelijk rechtstreeks uitgenodigd worden, maar ook anderen zijn van harte welkom. De stuurgroep hoopt op een grote opkomst. Inschrijven voor de bijeenkomst kan via het invulformulier. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn en/of wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het traject, dan kunt u dit hier kenbaar maken.

De planning voor de overige bijeenkomsten is als volgt:
5 oktober 2017 vanaf 19:00 (locatie sporthal de Bengele)
Doel: informeren en bespreken ontwikkelingsscenario’s
26 oktober 2017 vanaf 19:00 (locatie sporthal de Bengele)
Informele inloopavond voor het stellen van vragen aan de stuurgroep
18 januari 2018 vanaf 19:00 (locatie sporthal de Bengele)
Doel: toelichting gebiedsvisie en opstellen actieplan

Vorig artikelMotorcross-wedstrijd in Nederweert-Eind aanstaande zondag
Volgend artikelLege attracties en halflege terrassen tijdens kermis in Budel vanwege lege pinautomaten