Stamtäöfelkes aflevering 68: Oeëver pepeêre buulkes en snufpoejer

Teikening van Jack Moonen. “Knalbuul”

Ajje vreuger ’n ons snuik, kermèls of toverballe gongtj koupe in ’n snuikwînkelke, dan krieëgdje det mieëst in ’n pepeêre buulke. ’n Gewoeën aan d’n oongerkânt towgeplektj zèkske woeë de snuik in aafgewoeëge woeërt. Det plekke vanne oonger- of zi-jkânt vanne buûle dieëje ze vreûger as wêrkverschaffing inne petoet. Daorum neumdje ze eme dae in ’t kesjot gezate haaj ouch waal ‘ne buûleplekker. As wécht zeendje koszje met det buulke ouch nog kuit hebbe en eme lieëlik laote verscheête. Met eure doem en wiêsvînger vormdje ge ’n rondje en daodoeër moszje dan met getuidje luppe locht int buulke blaoze en met èin hand good towhaoje. Dan gongdje kwansiês achter eeme staon en hawdje ge met de ânger vlake hand kejhaard op det opgeblaoze buulke. Det knapdje dan met ‘ne  slaag kepot, woeëbeej de persoeën woeëje achter stongdj bekans vanne gaerd gong en ‘n hertverzakking krieëg. Vröllie kweëkdje dette oeëre toêdje. Allewiel krieje det bekans neet mieër klaor met e plestieke zèkske, of waat nog erger es: e towgesmôlte plestieke duuëske. Jaomer.

Kermèlle zoote toendertiêd nog verpaktj in ’n dun vet-êchtig pepeerke. Ouch dao koszje nog wat mej doon. Det pepeerke moszje inne lingdje döbbel vaoje en de rèndjes e tikkele umkrölle. Ajje ’t dan tösse twieë veengers heeltj en vör eure moond zatj en ge bloosj d’r tössedoeër, huuërdje ge ’n feêpendj geluid. Dao koszje, met wat fantasie, meziek mej make. Welk wécht kintj det allewiel nog? Welke pap of mam deût eur det nog ’s vuur?

En waaje allewiel ouneet mieër kuntj kriêge (of koupe) es aojerwetse snuf. En neet dae droppoejer daeje waal nog kuntj koupe. Beej Miekebetje aanne Kestieëlswâl koszje vör ‘ne sênt snuf koupe. Dan woog Mieke of Betje, want det woore twieë ongetrawdje zösterkes di-j det wînkelke dieëje, e paar gram aaf in ’n spits buulke. Ajje dan weer boete stongtj, bieëtje met eur tang oongeraan ‘t pûntje van det tuûtje aaf en dan koszje dao met bitjes de snuf oet zabbele. Waater presies inne snuf zoot, weit ich neet. Ichzelf dacht aan gemale zeûthout. Ouch wat zaot, aanne smaak te zegke. Messchiens nog ânger spul. Weem geuftj mich ‘t resèpt?? Zeuthoutstèkskes kochdje indertiêd beej drogisteri-j Laeve inne Maasstraot of Rooyakkers inne Bieëkstraot. Dao stoonge altiêd e zjempötje oppe toeëg woeë di-j stèkskes in stoonge. Mer di-j zeen nog te koup. Vreuger zabbeldje ge d’n hieëlen daag dao-op. Ich hebtj lèst nog ’s geprebieërdj, mer ’t gedöldj neet mieër um d’r zoeë lang op te zoebele totdejje d’r, wi-j vreuger, ’n poes aan gelebberdj haatj.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.