Weert verstevigt financiële positie

Stadhuis Weert

WEERT – Gemeente Weert sluit het bestuurlijk overgangsjaar 2022 af met een positief resultaat van € 10.092.000. Met dit resultaat verstevigt het bestuur de financiële positie van Weert. En is ruimte voor plannen en ambities om Weert verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke woon- en centrumstad. Het college stelt de raad voor het positieve resultaat onder andere te bestemmen voor bijstand voor huishoudens met lage inkomens en voor onderdak en zorg ontheemden Oekraïne. De algemene reserve wordt verder aangevuld.

In het bestuurlijke overgangsjaar 2022 is voor het eerst ingezet op de uitvoering van plannen passend in de 2021 vastgestelde strategische visie 2030 ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’. De focus werd gelegd op activiteiten die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Ruimte om te wonen. Ruimte voor groen met aandacht voor duurzaam ondernemen en leven. Ruimte voor een omgeving waarin alle Weertenaren gezond opgroeien en gezond oud kunnen worden.

Algemene reserve neemt verder toe

In 2022 werden de maatregelen rond de COVID-19pandemie verder afgebouwd. De inval van Rusland in Oekraïne begin van het jaar bracht opnieuw onrust en nieuwe crises met zich mee. Toch slaagde het bestuur van Weert erin het jaar af te sluiten met een positief resultaat. Wethouder Financiën Wendy van Eijk: “Onze gezonde financiële positie heeft zich, als gevolg van een aantal meevallers, dit jaar verder verstevigd. We hebben een flinke reserve. Dat is ook nodig, want we hebben veel wensen en ambities om de groene thuishaven Weert in 2030 te realiseren. Ons coalitieprogramma ‘Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus’ getuigt hiervan. Toch blijft het belangrijk voorzichtig te blijven met onze uitgaven. De inkomsten vanuit het Rijk blijven onzeker. En we staan nog maar aan het begin voor het vinden van oplossingen voor de grote opgaven op het gebied van natuur, water en klimaat.”

Uitgevoerde plannen

Met een toename van de woningvoorraad met 275 woningen is in 2022 meer ruimte gegeven aan wonen. Zo zijn onder andere de verdiepingen van het Muntcomplex verbouwd naar 47 sociale huurwoningen en zijn bouwprojecten in bijvoorbeeld Tungelroy en Stramproy afgerond. In februari 2022 werd het besluit genomen voor de aanleg van de hoogwaardige fietsverbinding Weert – Nederweert; een belangrijke verbinding in en met onze regio. In 2022 stond de arbeidsmarkt in het teken van een ongekende krapte. Om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren is gestuurd op betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er is actie ondernomen om het contact met de binnenstadspartijen te behouden en te verbeteren door het opzetten van een nieuwe procedure voor de BIZ-O en het werven van een regisseur binnenstad. Er zijn 5000 bomen samen met inwoners, scholen, bedrijven en instellingen aangeplant. Door deze Bomenactie is gewerkt aan de verdere bewustwording over het klimaat. Door ontwikkeling van de energieprijzen is een aanvullend energiearmoede project ontwikkeld Warm Wonen Thuis, om inwoners met acute problemen te ondersteunen met het verduurzamen van hun woningen. In 2022 zijn extra maatregelen genomen om armoede te verzachten. We zetten Weert steviger op de kaart door te werken aan versterking van onze toeristische, recreatieve en culturele voorzieningen. In mei 2022 was, na een succesvolle restauratie, de opening van Museum W. Ook het kasteelpark Nijenborgh werd volledig heringericht en heropend.

Rol raad

6 juli wordt de raad, vanuit haar controlerende taak, gevraagd in te stemmen met de jaarstukken 2022 en een besluit te nemen over de resultaatbestemming. De volledige jaarstukken en het voorstel met de bestemmingen voor het positieve resultaat zijn te vinden op https://weert.jaarverslag-2022.nl.

Vorig artikelVervolg rondleidingen Paterskerk en Abdij Maria Hart
Volgend artikel‘Het verzorgen van lammetjes blijft geweldig, ongeacht hoe vaak je het doet’