Gemeente Leudal wenst een gezond leven voor inwoners

Foto via Depositphotos (kzwwsko)

LEUDAL – Sinds 7 juli 2020 neemt de gemeente Leudal deel aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het ambitieniveau, bepaald door het Rijk, is 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Om deze doelstelling te bereiken heeft het Rijk deelnemende gemeenten verplicht jaarlijks een uitvoeringsplan met vaste maatregelen per thema, zoals: Landbouw, Industrie Mobiliteit, Mobiele werktuigen en Houtstook vast te stellen. De gemeente Leudal heeft de eerste acties naar aanleiding van haar SLA-uitvoeringsplan behaald en scherpt dit verder aan in het SLA-uitvoeringsplan van 2023.

Wethouder Michel Graef: “Om te voldoen aan het Schone Lucht Akkoord moeten we de doelen en ambities uit het landelijke SLA verankeren in onze eigen visies en programma’s. Een daarvan is de strategische visie. De gemeente gaat niet over de individuele gezondheid van elke inwoner, maar wil wel de randvoorwaarden creëren zodat iedereen in Leudal een gezond leven kan leiden. Ook hebben we hier een en ander over opgenomen in ons Coalitieakkoord 2022-2026. Denk hierbij aan het verplaatsen van dierconcentraties in kernrandzones en nabij gelegen natuur. In onze zomernota hebben we het over de effecten van bedrijvigheid op de gezondheid van inwoners en de kwaliteit van de natuur. Deze effecten willen we verminderen met een gebiedsgerichte aanpak. Ook komt de luchtkwaliteit van onze gemeente terug in de Omgevingsvisie. Deze wet verplicht ons om samenhangend te werk te gaan bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, en een goede omgevingskwaliteit.”

Maatregelen

In 2022 heeft Leudal maatregelen getroffen als het gaat om houtstook, landbouw en mobiliteit. Voor 2023 worden nog aanvullende maatregelen uitgevoerd. In de gemeente Leudal wordt de luchtkwaliteit hoofdzakelijk bepaald door veehouderijen en het verkeer. Dit blijkt ook uit het onderzoek van de GGD, dat voortborduurt op het onderzoek in opdracht van provincie Limburg, waarbij berekeningen zijn gemaakt van de jaargemiddelde blootstelling van de Limburgse bevolking aan fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2). De GGD heeft dit verder geanalyseerd en de gezondheidseffecten doorgerekend.

Grenswaarde Europese Unie

Uit dit onderzoek blijkt dat de lucht de afgelopen decennia een stuk schoner is geworden. Desondanks veroorzaakt luchtverontreiniging nog steeds veel schade aan de gezondheid, ook wanneer aan de wettelijke normen wordt voldaan. In geen enkele gemeente in Limburg voldoet de jaargemiddelde blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) en fijn stof aan de gezondheidskundige advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2021). Daarentegen voldoet elke gemeente aan de wettelijke grenswaarden van de Europese Unie.

Niet de meest vervuilde gemeente

De belangrijkste veroorzakers van slechte luchtkwaliteit zijn: wegverkeer, industrie en landbouw en houtstook. Leudal is daarbij niet de schoonste, maar ook niet de meest vervuilde gemeente. In tegenstelling tot de landelijke trend is in Leudal de emissie van fijn stof licht toegenomen. De GGD adviseert gemeenten en dus ook de gemeente Leudal om maatregelen te treffen. Deze maatregelen komen terug in het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord. Een daarvan was de aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord. Leudal was de tweede Limburgse gemeente die zich in 2020 aansloot. Een ander advies dat de gemeente van de GGD opvolgt is het treffen van maatregelen m.b.t. houtstook.

Ga voor meer informatie over het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord naar www.leudal.nl.

Vorig artikel23 schoolteams op Kinjer OLS 2023
Volgend artikelIntentieovereenkomst Bouwen Kleine Kernen gemeente Leudal