Natuurherstel Roukespeel bij Swartbroek

Natuurmonumenten gaat een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Vanaf eind oktober worden diverse werkzaamheden uitgevoerd om de waterhuishouding te verbeteren. Zo krijgen waardevolle planten meer kansen en kan het gebied beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

Het project is onderdeel van het waterbeleid van Provincie Limburg, waarbij verschillende organisaties samenwerken aan het bestrijden van verdroging in de belangrijkste natte natuurgebieden in Limburg. Met als doel: kwetsbare gebieden met bijzondere natuurwaarden – die sterk afhankelijk zijn water – behouden en herstellen. 

Doorstroommoeras

Vroeger was de Roukespeel een zogenaamd doorstroommoeras: een met bos en moeras dichtgegroeid beekdal met een zeer trage afwatering over maaiveld. Streven is om dat oude doorstroommoeras zo goed mogelijk te herstellen, zodat waardevolle plantensoorten die in dit gebied thuishoren zich hier weer kunnen vestigen. Denk aan rietorchis, witte munt, stijve zegge, echte koekoeksbloem, dotterbloem, moeraskartelblad, moesdistel, bosbies en holpijp.  

Maatregelen 

Een belangrijke stap is eerder al genomen door het scheiden van (voedselrijk) water uit landbouwgebieden en het schone water uit natuurgebieden. De maatregelen die nu worden uitgevoerd, bestaan uit het afgraven van bestaande hooilanden aan de Grote Kouseykweg, het minder diep maken van greppels langs deze weg en het op twee plekken aanpassen (doorsteken) van de grondwal bij het Roukespeelven. In de toekomst zal het ook nodig zijn de Oude Leukerbeek minder diep te maken. Dat gebeurt nu nog niet.

Biodiverse, klimaatbestendige natuur

Door stap voor stap het moeraskarakter van Roukespeel te herstellen, krijgt de natuur hier meer kansen en kan het gebied steeds meer als klimaatbuffer gaan werken. Natte natuur werkt als een soort spons. In periodes met veel regen neemt het natuurgebied water op, zodat in droge periodes dit water langzaam kan worden afgegeven. Het risico op wateroverlast en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner.  

Werk in uitvoering

Vanaf eind oktober gaat aannemer Roodbeen in opdracht van Natuurmonumenten 4 weken aan het werk in Roukespeel. De planning en voortgang zijn afhankelijk van het weer. Tijdens de uitvoering kan er overlast ontstaan door machines en werkverkeer, in de vorm van geluid, stof en verminderde bereikbaarheid. De aannemer is van plan om de grond in de directe omgeving te verwerken, op die manier blijft hinder door grondtransporten beperkt.

Tijdens de uitvoering kan het nodig zijn om de Grote Kouseykweg (onverharde weg) tussen Zigzagweg en Breijbaan (tijdelijk) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen passeren. Houd wel rekening met veel werkverkeer op de Grote Kouseykweg.

Meer informatie is te vinden op website van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/roukespeel.

Vorig artikelHeksenheuveltocht voor ATB en gravelrijders
Volgend artikelWeert Respecteert, ‘respect voor elkaar’ bij Bibliocenter