Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in Limburg

Waterschap Limburg heeft vanaf donderdag 14 juli om 12.00 uur een onttrekkingsverbod voor beken en sloten (oppervlaktewater) in Limburg ingesteld. Het verbod geldt voor iedereen en voor alle onttrekkingen.

Het geldt dus niet alleen voor de beregening van landbouwpercelen maar bijvoorbeeld ook voor het besproeien van tuinen met water uit beken en sloten.

Chrit Wolfhagen (lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg): “De waterstanden in onze referentiebeken zijn het kritische punt gepasseerd, daarom is dit onttrekkingsverbod ingesteld. We willen er een verdere daling van de waterpeilen mee voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur tegengaan.” Het verbod geldt tot uiterlijk tot 1 oktober 2022. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod tussentijds worden gewijzigd of worden ingetrokken.

Chrit Wolfhagen: “Door het veranderend klimaat hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. Met stuwen hebben we het hele jaar zoveel mogelijk water vastgehouden. Helaas konden we dit onttrekkingsverbod hiermee enkel uitstellen, niet voorkomen.“

Informatie en controle

In het digitale Waterschapsblad en op de website van het waterschap staat alle informatie. Het onttrekkingsverbod wordt ook bekend gemaakt via (agrarische) vakbladen. Waterschap Limburg houdt toezicht op de naleving van het onttrekkingsverbod. De controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Het waterschap houdt ook de komende tijd het water zoveel mogelijk vast in de beken door stuwen in een zo hoog mogelijk stand te houden.

Uitzonderingen en ontheffing

Het verbod geldt niet voor onttrekking van oppervlaktewater dat als drinkwater voor het vee wordt gebruikt. Het geldt ook niet voor onttrekkingen uit oppervlaktewater ten behoeve van de volgende kapitaalintensieve teelten in verband met het voorkomen van beschadiging van de planten en/of vruchten ten gevolge van gebruik van grondwater (ijzerafzet) en/of ten gevolge van zonverbranding waarbij alternatieven ontbreken:
1. bedrijfsmatige fruitteelt
2. bedrijfsmatige groenteteelt
3. bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt
4. bedrijfsmatige bomenteelt

Subirrigatie is een vorm van irrigatie waarbij water aan oppervlaktewater wordt onttrokken en via een regelbaar drainagesysteem wordt geïnfiltreerd in het perceel. Dit is doorgaans een meer efficiënte manier van watergebruik dan de traditionele manier met haspelberegening.

Vanwege het efficiëntere watergebruik geldt voor deze onttrekkingen een uitzondering op het onttrekkingsverbod voor zover onttrokken wordt uit een oppervlaktewater met de functie omgevingsgericht water. Subirrigatie uit oppervlaktewateren met de functie natuurbeek is niet van het onttrekkingsverbod uitgezonderd vanwege de hogere ecologische kwaliteit van deze wateren. Dit onderscheid is in overeenstemming met de verdringingsreeks. Daarnaast wordt er nu een uitzondering gemaakt voor het onttrekken van water in De Geul en De Gulp om jonge aanplant in het openbaar gebied in leven te houden en om te voorkomen dat sportvelden onbruikbaar worden. Dit moet worden gemeld bij Waterschap Limburg. Meer informatie over uitzonderingen en ontheffingen vindt u in het DB-besluit op deze pagina.

Heb je vragen? Neem dan contact op met het waterschap via: (088) 88 90 100.

Vorig artikelBinnenkort bij NMC de IJzeren Man in Weert: Snuffiepad voor kinderen
Volgend artikelVeel belangstelling voor ‘Gluren bij de Buren’ in Weert