Weert financieel gezond

Stadhuis Weert

WEERT – De Gemeente Weert sluit het laatste volledige uitvoeringsjaar van het programma ‘Weert koerst op verbinding’ af met een positief resultaat van € 8.314.000. 

De financiële positie van de gemeente is gezond. Een mooie basis om in de nieuwe bestuursperiode op verder te bouwen. Het college stelt de raad voor het positieve resultaat onder andere te bestemmen voor versterking van het lokale cultuuraanbod, een impuls te geven aan de integrale aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein en versterking van de gemeentelijke organisatie. Verder wordt de algemene reserve verder aangevuld.

Het gemeentebestuur heeft deze bestuursperiode keuzes gemaakt passend bij het programma ‘Weert koerst op verbinding’. In 2021 zijn deze keuzes meer gebaseerd op de vijf waarden van de in maart 2021 vastgestelde strategische visie ‘Werken aan Weert 2030 – Verwonder je in de groene thuishaven Weert’. Het programma ‘Weert koerst op verbinding’ is, ondanks de Covid-19 pandemie, nagenoeg geheel afgewerkt.

Voldoende reserves

Het bestuur is ondanks de uitdagingen van het jaar 2021 in geslaagd de inhoudelijke, financiële en bestuurlijke ambities met een positief resultaat af te sluiten. 

Wethouder Wendy van Eijk: “Gemeente Weert heeft een stevige reservepositie. De financiële positie van de gemeente is gezond. Met dit uitgangspunt hebben we een mooie basis om de komende jaren verder te bouwen aan Weert. Naar de toekomst toe blijft de positie onzeker gezien de huidige geopolitieke en economische situatie, de grote opgaven op het gebied van onder andere klimaat, energie, stikstof, en de schommelingen in gelden die beschikbaar worden gesteld vanuit het Rijk.”

Uitgevoerde plannen

Er is in 2021 focus gelegd op het bieden van ruimte. Ruimte om te wonen en ruimte voor groen. Ruimte voor een omgeving waarin de Weertenaar gezond kan opgroeien en gezond oud kan worden. Er zijn grote stappen gezet in de armoedebestrijding en naar een gezondere leefomgeving. Het Kasteelpark is vernieuwd en er is elke dag een boom geplant.

Het begin van de energietransitie is ingezet, het Windmolenpark is inmiddels operationeel en het herstel van de biodiversiteit is in volle gang. Museum W is verbouwd en opnieuw ingericht. De Landbouwvisie is vastgesteld en samen met betrokkenen is gestart met de uitvoering ervan. Ook is het ‘Mobiliteitsplan 2030’ vastgesteld, waarin de thema’s veiligheid, gezondheid en duurzaamheid verbonden zijn met goede bereikbaarheid in en buiten Weert.

Er zijn 236 woningen aan de voorraad toegevoegd. Er is in 2021 een Weerter sportakkoord, samen met verenigingen, maatschappelijke organisaties en onderwijs, opgesteld, gericht op een gezond leefklimaat.

Rol raad

13 juli wordt de raad, vanuit haar controlerende taak, gevraagd in te stemmen met de jaarstukken 2021 en een besluit te nemen over de resultaatbestemming. De volledige jaarstukken en het voorstel met de bestemmingen voor het positieve resultaat zijn te vinden op de website via de link https://weert.jaarverslag-2021.nl

Vorig artikelEredivisieteams Westa klaar voor het nieuwe seizoen
Volgend artikelPrincipeverzoek voor islamitische begraafplaats aan De Achterste Singel Weert