Plannen voor herstel natte natuur Roukespeel bij Swartbroek

SWARTBROEK – Natuurmonumenten wil een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert.

Door een grondwal door te steken en bermgreppels te dempen wordt de waterhuishouding gedeeltelijk hersteld. Zo krijgen waardevolle planten meer kansen en kan Roukespeel beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

De plannen zijn onderdeel van het klimaatbuffer- en natte natuurparelbeleid van Provincie Limburg, waarbij verschillende organisaties samenwerken aan het bestrijden van verdroging in de belangrijkste natte natuurgebieden in Limburg. Met als doel: kwetsbare gebieden met bijzondere natuurwaarden – die sterk afhankelijk zijn water – behouden en herstellen. De plannen kunnen gerealiseerd worden dankzij subsidies van Provincie Limburg.

Doorstroommoeras

Vroeger was de Roukespeel een zogenaamd doorstroommoeras: een met bos en moeras dichtgegroeid beekdal met een zeer trage afwatering over maaiveld. Streven is om dat oude doorstroommoeras zo goed mogelijk te herstellen, zodat waardevolle plantensoorten die in dit gebied thuishoren zich hier weer kunnen vestigen. Denk aan rietorchis, witte munt, stijve zegge, echte koekoeksbloem, dotterbloem, moeraskartelblad, moesdistel, bosbies en holpijp.  

Een belangrijke stap is eerder al genomen door het scheiden van de afvoer van water: water uit landbouwgebieden stroomt via de in 2013 gegraven Nieuwe Leukerbeek en het schone water uit natuurgebieden via de Oude Leukerbeek. Maar er zijn er meer inrichtingsmaatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het water minder snel het gebied verlaat. Voor nu gaat het om verschillende kleine ingrepen zoals het doorsteken van een grondwal, dempen van greppels en afgraven van bestaande percelen. 

Biodiverse, klimaatbestendige natuur

Door stap voor stap het moeraskarakter van de Roukespeel te herstellen, krijgt de natuur hier meer kansen en kan het gebied steeds meer als klimaatbuffer gaan werken. Natte natuur werkt als een soort spons. In periodes met veel regen neemt het natuurgebied water op, zodat in droge periodes dit water langzaam kan worden afgegeven. Het risico op wateroverlast en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner. Natte natuurgebieden zijn dus niet alleen schatkamers van biodiversiteit, maar helpen ook in de strijd tegen klimaatverandering.

Planning

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt tot 24 november ter inzage op het gemeentehuis van Weert. U kunt de stukken inzien door een afspraak te maken door een mail te sturen naar [email protected]. Naar verwachting starten de herstelwerkzaamheden in het najaar van 2022. 

Informatie

Meer informatie over de plannen is te vinden op website van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/roukespeel.

Vorig artikelCreatieve workshops voor kinderen in de Kerstvakantie
Volgend artikelEerste wieken Windpark Weert zijn gearriveerd