Vestiging Van der Valk hotel in Weert steeds zekerder

Artist impression Van der valk hotel Weert

WEERT – De politiek in Weert steunt de komst van een Van der Valk hotel in Weert zo bleek afgelopen donderdagavond tijdens de commissievergadering. Na definitieve vaststelling van het  bestemmingsplan en exploitatieplan door de raad wordt met inachtneming van wat in de nota zienswijzen omgevingsvergunning en bestemmingsplan is overwogen een positief besluit genomen omtrent de aangevraagde omgevingsvergunning.

Vervolgens worden de besluiten omtrent vaststelling van het bestemmingsplan, de daarmee gecoördineerde omgevingsvergunning en het exploitatieplan ter visie worden gelegd. Daarbij staat voor belanghebbenden gedurende 6 weken beroep open op de Raad van State.

Op 6 oktober 2015 heeft het college besloten tot het sluiten van een intentieovereenkomst met Hotel Management Service N.V. (HMS) voor de ontwikkeling van een Van der Valk hotel met bijbehorende voorzieningen op de zichtlocatie van bedrijvenpark Kampershoek 2.0. Daarbij werd in overweging genomen dat de hotelontwikkeling van groot belang is om een impuls te geven aan de toenemende aantrekkingskracht van Weert. Met een hotel op de voorgestelde locatie wordt zowel de krachtige economische regiofunctie die Weert kenmerkt alsmede de leisurefunctie van de groenste regio van de wereld gediend. De voorgestelde hoteltoren is een echte landmark voor de gemeente Weert en een magneet voor ondernemers en bezoekers in deze veelbelovende economische keyportregio.

Lees ook > Van der Valk gaat in 2022 hotel bouwen in Weert

Het Van der Valk concept richt zich op de zakelijke markt, de ’55-plus economie’ alsmede
passanten, waarbij het Van der Valk concept een bewezen concept is dat uitgaat van een
hoog kwaliteitsniveau, zichtlocaties, bereikbare locaties en een aantrekkelijk aanbod van
leisurecomponenten. Daarbij mag niet onvermeld blijven dat de hotelontwikkeling
werkgelegenheid biedt aan circa 100 fte.
Naar aanleiding van de bovengenoemde intentieovereenkomst is HMS aan de slag gegaan
met de uitwerking van haar plannen, welke heeft geleid tot een ontwerp gewijzigd
bestemmingsplan en de aanvraag van een (daarmee gecoördineerde)
omgevingsvergunning en een herzien exploitatieplan, welke reeds ter visie hebben
gelegen.

Concreet heeft initiatiefnemer Hotel Management Services/Van der Valk een hotel — restaurant met casino voor ogen met het volgende programma:
• hotel met circa 135 kamers (waarvan 5 grote suites/longstay), incl. reguliere
hotelfaciliteiten, zoals een bar en een ontbijtzaal;
• restaurant (circa 250 zitplaatsen);
• vergader-/congresfaciliteiten (10 zalen, totaal ruim 600 m² netto);
• amusementscentrum/casino (circa 900 m²).

Het initiatief zorgt voor een stedenbouwkundige verbetering van de zichtlocatie aan de A2.
In het huidige bestemmingsplan is een kantoortoren van minimaal 60 meter en maximaal
80 meter toegestaan op de locatie, zodat er beeldbepalende bebouwing op deze
zichtlocatie wordt gerealiseerd. Op deze manier zou het geplande bedrijventerrein worden
voorzien van hoekaccenten, waarbij ruimte is voor bijzondere en representatieve
architectuur. Marktomstandigheden hebben ertoe geleid dat tot nu toe geen afnemers zijn
gevonden voor de kantoorruimte en de toren nog niet is gerealiseerd.
De ontwikkeling van een hoteltoren van 15 bouwlagen (circa 57 meter) is qua vorm en
opzet gelijkwaardig aan een kantoorontwikkeling, waardoor voornoemde
stedenbouwkundige wens alsnog wordt ingevuld.

Voorts is sprake van een tweetal kleine aanpassingen van het bestemmingsplan
Kampershoek Noord 2010 waarbij de bestemming Verkeer wordt aangepast naar de
bestemming ‘Bedrijventerrein’, in verband met aanpassing van het inrichtingsplan.
Daarnaast wordt op een klein gedeelte van de bestemming ‘Bedrijventerrein’ aan de
Ringbaan Noord de dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ toegevoegd, dit ter correctie.
Deze kleine bestemmingsplanaanpassingen staan op de verbeelding en worden ook in de
toelichting op het plan benoemd en toegelicht.

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarmee gecoördineerde omgevingsvergunning voor
de bouw van een hotel c.a. en het ontwerpexploitatieplan hebben in eerste instantie vanaf
8 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze termijn
zes zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend, waarvan twee tevens tegen de
omgevingsvergunning en tegen het exploitatieplan en één alleen tegen het
ontwerpexploitatieplan ingediend. Omdat bij één zienswijze er op gewezen is dat de
bijlagen behorende bij de omgevingsvergunning niet digitaal ter visie hebben gelegen zijn
de stukken opnieuw ter visie gelegd met ingang van 26 november 2020 tot en met 6
januari 2021.

Er zijn zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan, de daarmee gecoördineerde
omgevingsvergunning voor het hotel, en het exploitatieplan.

Lees ook > Burgemeester Op de Laak heit na 13 jaar eerste paal hotel Nederweert

Nobis Hotel en WIN casino in Nederweert maken bezwaar en dreigen met een schadeclaim vanwege het feit dat Weert eerder met Nederweert heeft afgesproken elkaar op leisure-gebied aan de A2 niet te beconcurreren. Nobis is in Nederweert in november gestart met de bouw van het hotel.

Lees ook > Hoteloorlog tussen Weert en Nederweert blijft voortduren

 

Vorig artikelThe Passion 2021 live vanaf het Munsterplein in Roermond
Volgend artikelOngekende harde krimp in horeca door corona