Gemeente Nederweert, woningcorporaties en huurders maken prestatieafspraken

De ondertekenaars van de Prestatieafspraken. Foto: Nederweert24

NEDERWEERT – De gemeente Nederweert, de Woningvereniging Nederweert, woningcorporatie Wonen Limburg en vertegenwoordigers van huurders hebben het ‘Meerjarig Kader Prestatieafspraken 2021-2025’ ondertekend. Het is voor het eerst dat de partijen samen afspraken voor de middellange termijn vastleggen. Vijf belangrijke thema’s komen aan bod: beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen met zorg/bijzondere doelgroepen, duurzaamheid en leefbaarheid.

De meerjarenafspraken geven de doelen aan voor de middellange termijn. In een aparte jaarschijf spreken de partijen af wat ze het komende jaar doen om die doelen te halen. Verder hebben de partijen in de meerjarenafspraken hun manier van samenwerken duidelijk vastgelegd.

Meer dan stenen
Gemeenten en de woningcorporaties dienen ervoor te zorgen dat er genoeg woningen zijn voor mensen met een laag inkomen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning. Met de nieuwe meerjarige afspraken zetten partijen zich in voor iedereen die niet zelfstandig een eigen huis kan organiseren. De afspraken gaan niet alleen over vier muren en een dak. Er is ook aandacht voor een duurzame en energiezuinige woning. Zo is een uitgangspunt dat alle vrijkomende huurwoningen zonnepanelen krijgen.

Leefbaarheid en doelgroepen
Minstens zo belangrijk zijn een prettige leefomgeving en een netwerk dat voorziet in hulp en ondersteuning als dat nodig is. Denk ook aan mensen die afhankelijk zijn van begeleid wonen of vergunninghouders. De gemeente, Woningvereniging Nederweert en Wonen Limburg onderzoeken hoe ze hier samen invulling aan kunnen geven. Wethouder Carla Dieteren: “Samen met alle betrokken partijen zetten we maximaal in op een goede begeleiding van onze kwetsbare bewoners. Ook kijken we samen hoe we de leefbaarheid in bepaalde wijken kunnen verbeteren door beleid en budgetten beter af te stemmen.” Daarnaast is er een opgave in verband met de uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen.

Behoefte aan en ander type woning
Wethouder Koolen: “Volgens een woningmarktonderzoek uit 2018 blijkt dat er de komende jaren behoefte is aan extra sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld voor senioren en kleinere huishoudens. Daar ligt dan ook een belangrijke gezamenlijke opgave. Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar ook om het aanpassen of ombouwen van bestaande huurwoningen.” Zo gaat de Woningvereniging de komende jaren door met het splitsen van een aantal vrijkomende gezinswoningen in twee appartementen voor kleine huishoudens. En staat de bouw van 24 appartementen aan de Harrie Carisstraat in de steigers.

Krachten bundelen
Van oudsher is de Woningvereniging Nederweert de belangrijkste partner voor de gemeente. Ook Wonen Limburg speelt in de nieuwe prestatieafspraken een belangrijke rol. “We bundelen de krachten gezamenlijk om de opgaven te halen”, aldus Koolen. Een concreet voorbeeld is het bouwplan van Wonen Limburg in het plan Hoebenakker. Zij realiseren hier 6 levensloopbestendige sociale huurwoningen voor senioren, 4 middeldure huurwoningen en 3 koopwoningen voor starters. De planning is om in de 2e helft van 2021 te starten met de bouw.

Vorig artikelWeertenaar Bart Maes nieuwe president Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge
Volgend artikelSteun in de rug voor Weerter horecaondernemers