Eenmalige subsidieaanvraag restauratie Paterskerk

Restauratie Paterskerk, januari 2015

WEERT – Het college van B&W in Weert stelt de gemeenteraad in Weert voor om eenmalig een bedrag van € 97.338,- beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve als bijdrage in de kosten voor de restauratie en instandhouding van rijksmonument de Paterskerk.

Instandhouding van de Paterskerk draagt in hoge mate bij aan de waarden van Weert
op gebied van erfgoed, identiteit, beleving, educatie en toerisme. De Paterskerk is de dynastieke grafkerk van de graven van Horne en van groot belang voor de geschiedenis en identiteit van Weert. Dit monument werd driemaal bekroond met de Erfgoedprijs van Weert. Het is de enige middeleeuwse kerk die nog door de oorspronkelijke orde, de minderbroeders Franciscanen, wordt gebruikt voor de eredienst.
De Paterskerk speelde een hoofdrol in 2018, het Van Hornejaar. De opening van de Open Monumentendag in Weert op 7 september 2018 werd hier gehouden. Tijdens de Open Monumentendag Special, die op 13 en 14 oktober 2018 werd georganiseerd, trok dit monument bezoekers vanuit het hele land. Dat evenement telde in totaal bijna 4.500 bezoekers.

Restauratie van de kerk is een voortdurende zorg
Vanaf 2003 zijn restauraties uitgevoerd. Dit betreft het noodzakelijke werk aan het casco,
de daken, ramen en gevels. In totaal bedroegen de kosten €973.382,’-. Hiervoorzijn
subsidies verleend door het rijk en provincie voor in totaal € 509.484,–. De rest is
opgebracht uit eigen middelen. Hiervoor zijn allerlei acties gevoerd en evenementen
georganiseerd. Deze eigen middelen zijn nu uitgeput, terwijl er nog werkzaamheden uit het onderhoudsplan BRIM 2018-2019 uitgevoerd moeten worden. Dit betreft vooral schilderwerk, reparaties aan natuursteen en onderhoud van de daken. Hiervoor is subsidie ontvangen van rijk en provincie. Deze middelen zijn gebruikt voor de restauratie van 2015. Bij het niet uitvoeren van de werkzaamheden van het  onderhoudsplan, moet de subsidie worden terugbetaald. Daarnaast is er nog een tekort op de restauratie van 2015.

Subsidie
De stichting heeft steeds goed gebruik gemaakt van de subsidieregelingen van rijk en
provincie en dacht niet te hoeven aankloppen bij de gemeente, behalve in uiterste nood.
Op 15 december 2010 stelde de gemeenteraad een bedrag van € 18.525,– beschikbaar
als bijdrage in de kosten voor bestrijding van houtaantasting in het interieur van de kerk.
Dit werk viel buiten de restauraties. Op 4 juni 2014 verzocht de stichting om een gemeentelijke bijdrage van € 95.000,-. Dit bedrag was nodig voor een sluitende begroting en om te voorkomen dat provinciale subsidie zou vervallen. Deze bijdrage ¡s destijds niet toegekend.

Inspanningen zijn verricht voor sponsoring
Naast het gebruik maken van de ter beschikking staande subsidies van rijk en provincie,
heeft de stichting aanvullende middelen gegenereerd. Door het organiseren van
evenementen, zoals een sterrendiner, concerten en exposities, voorziet de stichting in een
eigen bijdrage aan de instandhouding van het monument.
Daarnaast is voor een bedrag van circa € 100.000,- rechtstreeks door sponsoren betaald
voor de loopbruggen over de gewelven, ledverlichting van de kerk en diverse
aanpassingen aan het interieur zoals het realiseren van toiletten.

Bij het niet verkrijgen van deze subsidie kunnen noodzakelijke werkzaamheden niet
worden uitgevoerd. Dit leidt tot verval en uiteindelijk verlies van unieke cultuurhistorische
en geschiedkundige waarden. Volgens het stichtingsbestuur leidt dit tevens tot een structureel probleem qua beheer en onderhoud, waardoor hun functioneren ernstig bemoeilijkt wordt. De uiterste consequentie is dan de taken neer te leggen en een nieuwe eigenaar te vinden.