Stamtäöfelkes aflevering 79: ’n Aojerwets boorebedriêfke

Foto: Ber Geelen. “De bedooning van Houtelings Pier.”

Zoeë zeeje ze allewiel neet mieër. Want ge kuntj ze allein nog mer in oeëpelochtmuzejums bekieke wi-j ’n boorebedriêfke d’r vuur d’n oeërlog nog oetzoog. Oppe foto zeeje Houtelings Pier (Peter van Buel) in 1936 achter zien bedooning aanne gang op ziên êrf woeë de hinne los roondscharrele, met wat houtere päöl en kuûkedraod geschei-je vanne mooshoeëf woeë ouch de hoeëjbêrm hoeëg opgetasj ligktj. Det es wîntjervoor vör de kuj en ’t paerd di-j inne kowstâl staon woeë Pier zjuust ’t boeëveloêk vanne duuër hieët oeëpegedaon. De boorderi-j bliêktj doeër de jaerer hieën te klein te zeen gewaesj, want nao rechs es d’r ’n stök aangebawdj en de scheûrduuër, woeë ieërdaag paerd en ker doeër koste, es towgemetsj.  In dae-n uutbouw kunne de vêrrekes gehoêstvestj zeen gewaesj as aafvalverwêrkers van’t hoêshaod-aafvâl en vör aetesvuuërraod swîntjers. Daovör heêle minse inne stad zelfs vêrrekes, mer det moog allewiel neet mieër ofschoeën d’r heej en dao waal woeëne. Werschiênlik esj herfst want d’n appeleboum es z’n blaar al kwiêt en met de val-appele en de kräötskes  woore de kuuze hieël bli-j. Dao koste ze met völ gesloeber van schrânse zelfs aster ‘ne rotte tösse zoot. Mer dao preufdje ge later int spek niks mieër van. Pier hieët z’n laeve lângk haard motte poejakke, waaje kuntj zeen aan zien krom bein en de stèk woeëte allewiel op mot stuuëne um staondje te bliêve. Mer hae kân ‘t wêrreke neet laote en verèktj ’t inne kuuëke in ziêne proos achter de kwizzinjaer te gaon zitte met ‘ne daakhaas op z’n kni-jje.

Oppe foto mis ich ’t gaat inne moor met ’t hinnelei-jerke d’r vuur woeë ’t pluumvieë doeër en oeëver nao binne kost um oppe roest te gaon zitte um de nacht doeër te brînge.Det mot d’r zieëker êrges zeen. Dan lagte ze ampessânt eur eike in ‘t daovuur getunmmerdj kisje. Dan kwoom smêrreges de boorin de eier rape in ‘ne pot, want di-j dacht altiêd: “Lever ’n eike inne pot as in ’n hoondervot”.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
‘t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.

Vorig artikelBijzonder wintersportweekend in de Heldense bossen
Volgend artikel‘Waat un Pertret’, thema Koldergallereej 2020