College van B&W Nederweert steunt petitie tekorten jeugdhulp

NEDERWEERT – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert steunt de petitie voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Kabinet over de tekorten bij de gemeentelijke jeugdhulp. Vrijwel alle gemeenten hebben te maken met structurele tekorten op de jeugdhulp.

De petitie is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Volgens de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, Divosa, is in 2017 al 605 miljoen euro meer uitgegeven aan jeugdzorg dan begroot. In 2018 liep dit bedrag alleen maar op.

Geraamd wordt dat het landelijk tekort meer dan een miljard euro zal bedragen. De oorzaken zijn onder andere te vinden in de korting van het rijk, de toename van de hulpvraag en de zorgzwaarte die per cliënt is toegenomen. Ook vroeg signalering speelt een rol. Gemeenten proberen te bezuinigen door efficiënter te werken, door preventieve maatregelen te treffen en hulp effectiever in te zetten. Dit leidt op de korte termijn niet tot substantiële besparingen.

Op de lange termijn zal dit de tekorten niet volledig tenietdoen. “Daarnaast zijn de mogelijkheden van gemeenten om invloed op uit te oefenen op de uitvoering van de Jeugdwet beperkt en er is sprake van een openeinde regeling”, aldus wethouder Cuijpers (o.a. Jeugdzorg).

Het rijksbudget voor het hele sociaal domein is onvoldoende om de financiën sluitend te krijgen. Daarom moeten gemeenten zoeken naar andere mogelijkheden. Er is niet voldoende ruimte in het gemeentefonds om het financiële gat te dichten. Dat betekent dat voorzieningen voor onze inwoners onder druk komen, de gemeentelijke lasten verhoogd moeten worden en reserves dienen te worden aangesproken.

Dit lost het probleem niet op wat er voor veel gemeenten toe leidt dat de begroting voor 2020 en daarna niet sluítend te krijgen is. “Wij ondersteunen de oproep van de VNG om niet alleen onze inwoners die zorg nodig hebben, maar ook de gemeenten, niet in de kou te laten staan”, aldus de wethouder. Wij vragen gezamenlijk om een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget, op basis van de ingestelde onderzoeken. Omdat de tekorten zo omvangrijk zijn dat alle portefeuilles worden getroffen, wordt deze petitie door volledige colleges van gemeenten ondersteund.

Vorig artikelTalent gezocht voor Cultureel Lint in Weert
Volgend artikelVerslag Regionale Zomerkampioenschappen 2019