Lintjesregen in Roermond; zestien Koninklijke onderscheidingen

ROERMOND – Vandaag werd tijdens een speciale bijeenkomst in café/zaal De Ster in Maasniel de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

In Roermond werden zestien onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Rianne Donders – de Leest.

Mevrouw Swenne Bartholomeus-Smaal uit Maasniel (78)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Bartholomeus – Smaal is in verschillende functies actief als vrijwilliger binnen de Vereniging Donderberg 55+. Zij was onder meer penningmeester en is nu secretaris en coördineert de activiteiten van deze vereniging. Zo organiseert zij onder meer de wekelijkse kienmiddag, het handwerkclubje en de schilder- en tekenactiviteiten. Mevrouw Bartholomeus – Smaal heeft samen met andere vrijwilligers een (ruil)bibliotheek opgezet in de Ontmoetingsruimte van het wijkcentrum De Donderie. Een belangrijke, laagdrempelige, voorziening voor iedereen in de wijk Donderberg. Daarnaast was mevrouw Bartholomeus- Smaal gastvrouw in de Ontmoetingsruimte in de Donderie.

Victor Cillekens uit Roermond (73)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1997 is de heer Victor Cillekens lid van de commissie Beheer van tennisvereniging RTC NIP in het park Hattem. De commissie, waar hij ook zeven jaar voorzitter van is geweest, is onder meer verantwoordelijk voor het onderhouden van de graveltennisbanen en de opstallen. Tevens is hij een aantal jaren lid van de sponsorcommissie geweest.

De heer Cillekens is bestuurslid, en vanaf 2011 voorzitter van het Comité Voettocht 30 december. Dit comité organiseert jaarlijks een voettocht naar en een herdenking bij het monument op de Luzenkamp. De tocht wordt georganiseerd ter nagedachtenis aan de dertien Roermondenaren en een Poolse krijgsgevangene die in de nacht van 26 op 27 december 1944 door de Duitsers aldaar werden gefusilleerd en ter herinnering aan de bijna drieduizend Roermondse jongens en mannen die op 30 december 1944 gedeporteerd werden naar Duitsland.

In 2012 was de heer Cillekens mede-initiator en aansluitend tot 2015 betrokken bij de Rolstoel 2-daagse Roermond. Sinds 6 jaar is de heer Cillekens voorzitter van het Bewonersoverleg Kastelenbuurt, één van de vier buurten in de wijk Donderberg.  Het bewonersoverleg behartigt de belangen van deze buurt. Daarnaast is hij vanaf 2013 voorzitter van het project Welkom in de Wijk. Bij dit project worden nieuwe inwoners welkom geheten en wegwijs gemaakt in de wijk Donderberg. Sinds april 2014 is hij secretaris van Stichting Wijk Accommodaties Roermond. Tenslotte is de heer Cillekens al jaren actief binnen de VVD in diverse functies. In de periode 2007 tot 2013 was hij voorzitter van de toenmalige afdeling Roermond. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was hij voorzitter van de kandidaatstellingscommissie.

Jan Hinssen uit Swalmen (72)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf begin jaren tachtig is de heer Jan Hinssen het aanspreekpunt op het gebied van bouwkundige aangelegenheden voor de parochiekerk H. Dionysius in Asselt. Deze kerk, het Rozenkerkje, is een Rijksmonument maar ook erg onderhoudsgevoelig. In de jaren tachtig was het kerkgebouw dringend aan restauratie toe. De heer Hinssen heeft in goede samenwerking met de Rijksdienst voor Monumentenzorg de restauratie van de kerk gecoördineerd, waarbij hij zelf ook de handen uit de mouwen heeft gestoken. Het resultaat mag er zijn. Daarnaast heeft hij onder meer de verbouwing van de pastorie in Asselt verzorgd en de begraafplaats van de kerk (her)ontworpen. Al ruim 25 jaar is hij lid van het kerkbestuur. De parochie H. Dionysius kent nog een jaarlijkse processie waarbij veel inwoners van het kleine kerkdorp Asselt betrokken zijn. De heer Hinssen vervult hierbij al vele jaren een belangrijke rol.

Het museum Asselt maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht. Uit een onderzoek in 1986 bleek dat het museum in deplorabele toestand verkeerde. Bij de restauratie van het museum is de heer Hinssen een onmisbare kracht geweest. Zijn kennis als bouwkundige en zijn netwerk van deskundigen uit de bouwwereld vormde de basis voor het voortbestaan van het museum. Onder zijn leiding hebben tientallen vrijwilligers meegewerkt aan de restauratie. De heer Hinssen is als vrijwilliger nog steeds betrokken bij het museum in Asselt. Bovendien heeft de heer Hinssen op eigen initiatief vele wegkruisen en kapelletjes in en rond Swalmen opgeknapt. Als vrijwilliger zoekt hij altijd naar mogelijkheden om het cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden.

Gerard Jonkman uit Maasniel (60)
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al ruim 32 jaar zet de heer Jonkman zich als bestuurslid vrijwillig in voor de Milieu en Heemkunde Vereniging Swalmen (MHVS). Deze vereniging beschrijft en bewaakt de geschiedenis van Swalmen en omgeving. Ook houdt de vereniging een vinger aan de pols bij aanpassingen van bestemmings-plannen in haar werkgebied. Al 20 jaar is de heer Jonkman secretaris van deze vereniging. Hij organiseert onder andere de jaarlijkse Hemelvaartfietstocht langs bezienswaardigheden in de regio Midden-Limburg en de jaarlijkse kerstwandeling. Al 25 jaar geeft de MHVS onder supervisie van de heer Jonkman boeken uit over historische gebeurtenissen in Swalmen, de industrie en nijverheid, bijzondere monumentale gebouwen, alsmede een (dialect)woordenboek, et cetera. Ook verzorgt de heer Jonkman de PR-activiteiten van de vereniging.

Vanaf 2002 is de heer Jonkman vicevoorzitter en bestuurslid ‘groen’ van de stichting Zwembad de Bosberg. Als bestuurslid coördineert hij de groenwerkzaamheden rond het hele zwembad-complex,  prachtig gelegen in het bosgebied. De heer Jonkman regelt de planning van de werkzaamheden en ook de noodzakelijke gereedschappen en plantmaterialen.

Vanaf 2006 is de heer Jonkman actief als vrijwilliger binnen diverse werkgroepen van de Protestantse Gemeente Roermond. Hij is lid van de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting. Deze werkgroep organiseert lezingen en cursussen. De Werkgroep Ontwikkeling en Vernieuwing, waar de heer Jonkman ook lid van is, is gestart in 2015 en heeft veel energie gestoken in de aanloop naar de nieuwe Kerkenraad en de komst van een nieuwe dominee.

Wim Lousberg uit Herten (72)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Lousberg heeft zich als vrijwilliger op verschillende wijzen ingezet. Hij is 10 jaar voorzitter van de Stuurgroep 55+ Herten. Onder zijn aanvoering worden tal van activiteiten georganiseerd voor 55-plussers, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Hertense Middag. De heer Lousberg is de motor achter deze activiteiten. In 2009 heeft hij Fotoclub Herten opgericht en sindsdien is hij voorzitter van deze vereniging. Hij was ook één van de organisatoren van de fototentoonstelling “Herten 70 jaar bevrijd”. Hij maakte foto’s van panden die in de oorlog beschadigd waren geraakt vanuit dezelfde beeldhoek als de originele foto’s. Zo ontstonden duo foto’s van ‘toen en nu’. De heer Lousberg was zes jaar lid van het bestuur van ’t Remunsje Reuzengilde Ook is de heer Lousberg vrijwilliger geweest bij de EHBO vereniging in Herten en heeft hij vrijwilligerswerk verricht voor de vogelvereniging de Rietzangers uit Herten. Hij is nu 15 jaar vrijwilliger bij het Hertens Mannenkoor. Naast deze activiteiten is de heer Lousberg jarenlang mantelzorger geweest.

Jan Vossen (61) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Vossen is al vele jaren actief voor de Roermondse Watersportvereniging Nautilus. In 1996 trad hij toe tot het bestuur van de vereniging, waarvan hij 3 jaar voorzitter is geweest. Nog steeds is hij als vrijwilliger zeer betrokken bij de vereniging, onder andere als aanspreekpunt voor de veiligheids-aspecten bij evenementen en bij de organisatie van de jaarlijkse vaartochten voor mensen met een beperking.

Ook was de heer Vossen bijna 20 jaar voorzitter van de Bokkevaarders. Deze vereniging bestaat uit een aantal leden van Nautilus die jaarlijks een culturele boottocht van enkele dagen maken. Hij is hier nog steeds bij betrokken, net als bij het roeiteam “De Ooldies”.

Daarnaast is de heer Vossen al 10 jaar voorzitter (en tijdelijk secretaris) van Stichting het Witte Kerkje. De heer Vossen is onder meer contactpersoon voor de zaalverhuur, zorgt voor de inkoop en hij zorgt dat alle voorzieningen werken. De Buurtvereniging Voorstad St. Jacob is gevestigd in het Witte Kerkje Ook van deze buurtvereniging is de heer Vossen 10 jaar voorzitter en tijdelijk secretaris. Naast de ondersteuning bij het Witte Kerkje organiseert het bestuur van de buurtvereniging ook activiteiten voor de aangesloten gezinnen. De heer Vossen is kartrekker bij de organisatie van deze activiteiten en houdt de ledenadministratie bij.

Frans Lutters uit Roermond (77)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Lutters is zeer betrokken bij de Roermondse koren en dan specifiek ten aanzien van de Gregoriaanse kerkmuziek. In onze bisschopstad is het in stand houden en het actief bevorderen van de Gregoriaanse kerkmuziek van beduidende betekenis. De heer Lutters is betrokken geweest bij de fusies van enkele (Gregoriaanse) kerkkoren. In 2013 heeft dit geleid tot de oprichting van de Schola Sancti Christofori, waarvan hij tot februari 2018 secretaris is geweest. Vanaf 1990 is de heer Lutters lid van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Hij was 15 jaar bestuurslid, tevens tweede secretaris en vicepresident, van het koor. Verder was hij voorzitter van de concertcommissie. In deze hoedanigheid heeft hij tientallen concerten en concertreizen, in binnen- en buitenland, georganiseerd. In 2005 was hij voorzitter van de commissie ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de vereniging en medeverantwoordelijk voor de samenstelling van het jubileumboek en de organisatie van allerlei feestactiviteiten. In 2008 werd hij benoemd tot erelid van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor.

De heer Lutters is bijna tien jaar bestuurslid geweest van de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex en garage aan de Maasboulevard. Dit heeft hij op een verdienstelijke manier gedaan, met name toen er bouwkundige tekortkomingen werden geconstateerd. De heer Lutters is als bestuurslid van 2011 tot en met 2018 betrokken geweest bij de Open Monumentendag in Roermond en hij is schrijver van een aanzienlijke reeks van publicaties. De belangrijkste, die ook landelijk is uitgegeven is: ‘het verhaal van Wendy’, een uitgave van Diabetes Vereniging Nederland. Hiervan zijn zo’n 2.000 exemplaren gratis verspreid onder kinderafdelingen in ziekenhuizen, huis- en kinderartsen en bibliotheken.

Louis de Wilde (75) uit Roermond
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al ruim 18 jaar is de heer de Wilde als vrijwilliger actief bij de Stichting Wel.kom Roermond. Hij helpt mensen thuis bij het op orde brengen en houden van de administratie, het doornemen van de post, het aanvragen van toeslagen en invullen van formulieren. In de maanden april en mei zet hij zich extra in tijdens het spreekuur voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Daarnaast was de heer de Wilde 13 jaar penningmeester van de Stichting voor Educatie Op Maat, een stichting die zich heeft ingezet om Nederlandse taallessen te geven aan buitenlandse vrouwen (oud- en nieuwkomers). In 2017 werd de Stichting helaas, door een gebrek aan vrijwilligers, opgeheven. De heer de Wilde heeft toen veel extra werk moeten verrichten om de juridische beëindiging in goede banen te leiden.

De heer de Wilde was ook 6 jaar lang een consciëntieus en betrokken penningmeester van de Stichting Wereldwinkel Roermond. Als vrijwilliger bij de VVV Midden – Limburg adviseerde de heer

de Wilde bijna 15 jaar bezoekers en gasten over de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in Midden-Limburg. Daarnaast is hij gedurende vijf jaar (2007 – 2012) penningmeester geweest voor het Rode Kruis Roermond.

Leon Wijnands uit Maasniel (73)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wijnands is al bijna dertig jaar lid van het bestuur van de Stiching Neel Laef. Een Stichting die in het leven is geroepen om de leefbaarheid van Maasniel te bevorderen en die veel activiteiten organiseert. Activiteiten die voor de leefbaarheid van Maasniel en de binding tussen de bewoners belangrijk zijn. De heer Wijnands is één van de stuwende krachten van deze Stichting. Hij is in Maasniel geboren, heeft er meer dan 30 jaar gewerkt op een basisschool als onderwijzer en als directeur, woont nog steeds in Maasniel en is betrokken bij heel veel activiteiten in Maasniel.

Voor veel inwoners uit Maasniel is hij het aanspreekpunt en de ‘lopende encyclopedie’. Zijn kennis van de historie van Maasniel is enkele jaren geleden goed van pas gekomen bij de restauratie van een tweetal waterputten die bij reconstructiewerkzaamheden ontdekt werden. De heer Wijnands is toen de trekker geweest voor de restauratie van deze waterputten. De heer Wijnands is vanaf 1991 bestuurslid (penningmeester) van de Stichting Neel Laef. Ook is hij tussen 2010 en 2015 voorzitter geweest van de Stichting. Hij doet zijn werk voor de Stichting Neel Laef en de gemeenschap in Maasniel met hart en ziel

Mevrouw Hanneke Starmans-in ’t Zand uit Herten (63)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Starmans – in ‘t Zand is al bijna 35 jaar bestuurslid van Dameskoor Hertens Maasgalm, waarvan 25 jaar als secretaris en nu ruim drie jaar als voorzitter. Zij heeft mede met andere bestuursleden diverse concertreizen en (jubileum)concerten georganiseerd. Ook was mevrouw Starmans – in ‘t Zand 18 jaar bestuurslid van Buurtvereniging St. Johannes Merum. Daarnaast is mevrouw Starmans – in ‘t Zand al 26 jaar bestuurslid van het damescomité van de Fanfare St. Cecilia Herten. Om extra inkomsten voor de fanfare te genereren organiseert dit comité jaarlijks een groot aantal activiteiten. Mevrouw Starmans – in ‘t Zand is 17 jaar penningmeester en medeorganisator van de jaarlijkse carnavalsoptocht van Stichting Optochtcomité Herten. Mevrouw Starmans – in ‘t Zand fungeert als motor en aanjager van het comité en is een zeer betrokken en gedreven bestuurslid. Door velen in Herten wordt zij  ‘de Mooder van de Optoch’ genoemd.

Huub Custers (60) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al op zeer jonge leeftijd werd de heer Custers actief in het verenigingsleven van Swalmen. Toen in 1967 Kindervakantiewerk Swalmen werd opgericht ging hij mee met zijn vader als deelnemer, maar ook als hulpje. Op 17-jarige leeftijd was hij één van de leiders en in 1982 werd hij bestuurslid. Mede dankzij zijn inzet is het Kindervakantiewerk Swalmen uitgegroeid tot een jaarlijkse happening. In 2017 werd het 50 jaar Kindervakantiewerk in Swalmen gevierd en werd de heer Custers gehuldigd voor zijn 50-jarige betrokkenheid. De realisatie van een monument, ter gelegenheid van dit jubileum, in het centrum van Swalmen was zijn laatste grote klus.

In 1985 werd de heer Custers uitgeroepen in Swalmen tot Prins Huub II van de Vasteloaeves-vereniging de Hopsjlokkers. Als lid was hij actief bij de bouw en het onderhoud van de prinsenwagen en het bouwen van de decors voor de bonte avonden, prinsenrecepties, liedjesavonden etc. Daarnaast is hij een geboren en enthousiaste presentator. Als adjudant van 4 prinsen (zeer uitzonderlijk is) fungeert hij als vertrouwenspersoon binnen de vereniging. In 2018 vierde hij zijn 33- jarig jubileum en een jaar eerder, bij het 66-jarig jubileum van de vereniging in 2017, heeft hij de jaarlijkse Nepomuk-onderscheiding (vernoemd naar jumelage-gemeente in Tsjechië) in ontvangst mogen nemen.

Ook in het jongerenkoor Con Dios uit Swalmen begon hij al op jonge leeftijd als zanger en was hij bestuurslid en voorzitter van het koor. Hij is 42 jaar betrokken geweest bij Con Dios.

Mevrouw Margot Jordans-van der Pluijm (73) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Altijd behulpzaam, er zijn voor de zwakkeren in onze samenleving…….mevrouw Jordans – van der Pluijm is een vrijwilliger, hulpverlener en mantelzorger in hart en nieren. Zij is nooit te beroerd om haar medemens te ondersteunen. Dit heeft zij al gedurende haar hele leven, bescheiden op de achtergrond, zeer volhardend en resultaatgericht als een zeer belangrijke levenstaak beschouwd. Mevrouw Jordans – van der Pluijm is sinds 2010 vrijwilligster bij Vluchtelingenwerk als taalcoach. Ze begeleidt vluchtelingen door ze wekelijks te bezoeken, taalles te geven en er voor te zorgen dat de nieuwkomers zich thuis voelen in Roermond e.o. Ze is de steun en toeverlaat van vele nieuwkomers. Ook ondersteunt zij de justitiepredikant van de gevangenis in Roermond bij de begeleiding van gespreksgroepen met gedetineerden in het kader van geestelijke verzorging. Dat mevrouw Jordans – van der Pluijm haar medemens op de eerste plaats zet blijkt ook uit de verzorging van een 52 jarige verstandelijk beperkte vrouw. Twee etmalen per maand wordt zij opgehaald, verzorgd en wordt haar een leuke afwisseling geboden.

Maar haar zorg en toewijding voor de hulpbehoevende medemens gaat verder. Wekelijks biedt zij praktische en sociale ondersteuning aan twee demente dames door samen te wandelen, te helpen in de tuin en een luisterend oor te bieden. Mevrouw Jordans -van der Pluijm is een vrijwilliger en mantelzorger pur sang en is een grote steun voor veel mensen.

André Schnitzler (71) uit Swalmen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Schnitzler is al vele jaren actief als vrijwilliger. In maart 2000 werd in Swalmen een 2de vastelaovesvereniging opgericht: de Fopmötse en de heer Schnitzler werd in 2001 de eerste prins. Hij was tevens bestuurslid en tot 2015 Vorst van de vereniging. De heer Schnitzler is na zijn terugtreden als bestuurslid nog steeds verbonden aan de vereniging. De vereniging heeft een vaste plaats gekregen in de viering van de vastelaovend in Swalmen en de heer Schnitzler heeft hieraan een grote bijdrage geleverd.

In 2012 is hij gestart met een intensieve opleiding tot VVV gids in Roermond. Na zijn installatie in 2013 is hij met veel passie en bevlogenheid van start gegaan als stadsgids van Roermond. Zijn kennis over de stad deelt hij graag met de duizenden bezoekers en naast de Nederlandse taal stapt hij makkelijk over op de Duitse en Franse taal.

Hoewel het al een aantal jaren geleden is, heeft de heer Schnitzler ook zijn sporen achtergelaten bij de Volleybalvereniging S’62 uit Swalmen. In de periode 1977-1995 was hij bestuurslid en daarna voorzitter van deze vereniging. Een van zijn belangrijkste opgave was het vinden van geschikte trainings- en competitielocaties tot het moment dat de vereniging terecht kon in de (toen nieuwe) sporthal in Swalmen. Daarvoor trainde en speelde men in verschillende gymzalen en dat was geen ideale situatie. Recent heeft hij  nog een waardevolle bijdrage geleverd aan een grote (nieuwe) kwis over het dorp Swalmen: de Zjwamer Dörps Kwis.

Mevrouw Mia Pouls- Van Mierlo (86) uit Roermond
lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Pouls-Van Mierlo is al 35 jaar actief als vrijwilligster en ondanks haar leeftijd van 86 jaar is zij nog steeds wekelijks actief. Zij begon als vrijwilliger/lector voor de St. Jozefparochie in de wijk De Kemp in 1984. Toen in 2001 deze kerk aan de eredienst werd onttrokken, is zij vrijwilligerswerk gaan doen in de parochie Kapel in ’t Zand waar zij lid werd van de werkgroep avondwake. Deze vrijwilligersactiviteiten heeft mevrouw Pouls-Van Mierlo ook verricht in de periode 2006 – 2016 in de parochie van de H. Christoforus (Munsterkerk) in Roermond. Naast haar vrijwilligerswerk voor diverse kerken is mevrouw Pouls-Van Mierlo al sinds 1983 vrijwilligster bij Proteion in het RC Godshuis, een verzorgingstehuis in de binnenstad van Roermond. In haar functie van vrijwilliger ondersteuning Geestelijke zorg, begeleidt zij bewoners bij diverse activiteiten. Mevrouw Pouls- Van Mierlo toont zich oprecht geïnteresseerd in het welzijn van de bewoners van het RC Godshuis. Deze activiteiten heeft zij van 1982 tot 2007 gecombineerd met vrijwilliger bij Camillus, een voormalig verpleeghuis in Roermond. Door de inzet van vrijwilligers als mevrouw Pouls- Van Mierlo, krijgen de bewoners van zorg- en verpleegcentra net dat beetje extra zorg en aandacht, dat door de professionele zorgmedewerkers, wegens tijdgebrek, niet altijd kan worden gegeven. Mevrouw Pouls – Van Mierlo staat bekend als een zeer betrokken vrijwilliger, die zich reeds jarenlang met hart en ziel belangeloos inzet voor de medemens en op wie telkens weer een beroep gedaan kan worden.

André van der Linden (68) & Maria van der Linden-Frencken (67) uit Maasniel
Beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer en mevrouw Van der Linden zijn al ruim 40 jaar de uitbaters van Café Zaal De Ster in Maasniel, nog één van de weinige typische dorpscafé’s in onze regio. Café Zaal De Ster is sinds jaar en dag een thuishaven voor de inwoners van Maasniel en voor veel verenigingen. Maar ook veel Roermondse verenigingen maken dankbaar gebruik van de diensten van de heer en mevrouw van der Linden. Ondanks dat hun zaak een commerciële onderneming is, heeft het echtpaar Van der Linden veel tijd en energie gestoken in de lokale gemeenschap. Door de jaren heen hebben zij vele malen vrijwillig, zonder geldelijke vergoeding, hun gastvrijheid en faciliteiten aangeboden. Tal van verenigingen en organisaties hebben hier baat bij gehad of hebben dit nog steeds. Zij worden door de verenigingen en andere gasten geprezen voor hun klantgerichte, vriendelijke en menselijke opstelling. De betekenis van Café Zaal De Ster en de wijze waarop dit echtpaar daar vorm en inhoud aan hebben gegeven, stijgt uit boven de reguliere functie van een café. Het echtpaar Van der Linden zorgt voor een aangename sfeer en dat heeft dan weer een positieve uitstraling op de verenigingen. Hiermee dragen zij bij aan het levendig houden van het verenigingsleven in Maasniel en daarbuiten.

 

 

 

De Koninklijke Onderscheidingen worden op vrijdag 26 april 2019 uitgereikt tijdens een speciale bijeenkomst in café/zaal De Ster, Raadhuisstraat 13 in Maasniel (Roermond).

De bijeenkomst begint om 10.00 uur. De onderscheidingen worden uitgereikt door burgemeester Rianne Donders – de Leest.

 

Op Koningsdag, zaterdag 27 april 2019, worden de gedecoreerden om 11.30 uur ontvangen in de Statenzaal van het stadhuis. De Koninklijke Harmonie Roermond verzorgt om 12.00 uur een aubade. Na een toespraak van de burgemeester is er tot 13.15 uur een Oranjereceptie voor de gedecoreerden in de tuinzaal van het stadhuis.

Vorig artikelDertien Koninklijke onderscheidingen in Weert
Volgend artikelZes Koninklijke onderscheidingen in Cranendonck