Voorlopig géén nieuwe initiatieven voor huisvesting migranten in Weert

Stadhuis Weert

WEERT – De gemeenteraad heeft in december 2018 het beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid maakt grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk op bedrijventerreinen. De druk op de woningmarkt is groot. Werkgevers kopen en huren huizen om arbeidsmigranten te huisvesten. Daardoor zijn er te weinig huizen beschikbaar voor woningzoekenden. Er is bovendien krapte op de arbeidsmarkt. De uitstroom van de beroepsbevolking neemt de komende jaren door vergrijzing toe. Arbeidsmigranten zijn nodig voor invulling van vacatures. Er zijn momenteel twee concrete vergunningsaanvragen. Er worden voorlopig geen nieuwe initiatieven in behandeling genomen.

Bij de gemeente zijn aanvragen ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze aanvragen moeten passen binnen ruimtelijke mogelijkheden en wettelijke kaders. De planvorming ligt bij de initiatiefnemers. De gemeente stelt voorwaarden aan de planvorming en de vergunningverlening. Deze hebben onder andere betrekking op het woon- en leefklimaat van omwonenden en openbare orde en veiligheid. Na vergunningverlening wordt nauwlettend toegezien op naleving van wettelijke regels en voorwaarden.

Twee vergunningen aangevraagd
Op dit moment zijn er twee vergunningen aangevraagd.

  • Industrieweg, Stramproy
    Op 18 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van 204 arbeidsmigranten aan de Industrieweg 16 in Stramproy. In het kader van vooroverleg is de haalbaarheid van dit initiatief getoetst en positief beoordeeld. Omwonenden zijn na het bekendmaken van dit initiatief door de initiatiefnemer uitgenodigd en maandag 1 april 2019 geïnformeerd.
  • Doctor Schaepmansstraat, Weert
    Op 29 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van 106 arbeidsmigranten aan de Doctor Schaepmansstraat 45 in Weert. In het kader van vooroverleg is de haalbaarheid getoetst en positief beoordeeld. De initiatiefnemer heeft de omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Klankbordgroep en procedures
Er wordt een klankbordgroep opgericht met een externe onafhankelijke voorzitter. In de klankbordgroep kunnen de gemeente, de initiatiefnemer, de wijk- of dorpsraad en omwonenden participeren. De termijn voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning is 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. De inbreng van de klankbordgroep zal zoveel als mogelijk worden verwerkt in de voorwaarden van de omgevingsvergunning. De termijn van maximaal 14 weken om overleg te voeren met alle betrokkenen kan daarvoor worden benut. Tegen een omgevingsvergunning staat bezwaar en beroep open.

Overige locaties
Initiatiefnemers hebben de afgelopen maanden diverse locaties aangedragen (bedrijfskavels en leegstaande bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen in Weert). Een aantal aanvragen is door de initiatiefnemers ingetrokken of niet haalbaar gebleken. Er wordt nu een pas op de plaats gemaakt en de gemeente neemt voorlopig geen nieuwe initiatieven in behandeling. De gemeenteraad wordt betrokken bij de evaluatie van het vastgestelde beleid.