Stamtäöfelke aflevering 36: Oeëver Wieërter minse II.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

De stêrke verhaole aanne stamtaofel oeëver Wieërter stadstiepes zeen neet vanne locht. Vae prizzentieëre d’r uch nog e paar. Waor of neet waor? Weem zaltj zégke ….

Völ minse hebbe ‘m nog gekindj: de slachter oppe Mêrrentj, Jan Theunissen. Beejnaam: de “Kwart op Nuuëge.” Hae leep op groeëte platveut métte tieëne wiêt nao boete wiêzendj. Eigelik mieër tieën op tieën as kwart op nuuëge. Hae waas getrawdj mét Toke Saos (=Saes) en di-j haaj de bóks aan. Jan dieëj ’t slachterswêrk en Toke stóng inne wînkel de klânte te vuuërzeen van vleîs en ’t allerléste noets oet Wieërt. En det léste koszje mieër tiêd as ’t ieërste. Det waas gunstig vör Jan, dae ‘m gaer löszje, want dan haaje tiêd zat um vleîs roond te brînge en d’r tössedoeër gaw e paar te knuppe inne kefee. Hae dieëj zien róndjes langs Van Dooren (Hermeni-j), kefee de Wacht en ’t Molentje aanne kruûskepèl oppe Muuëleport. As de kasteleins ‘m zoge aankaome, schödje ze de borrel en ‘t pîlske alvast in, want êrg völ tiêd gofe zich neet. Asse métte eín hând droonk, gofe métte ânger al aan dette d’r nóg eine woeëj. Hae spuuëldje vioeël en waas daorum beej ’t Weerter Symphonieorkest. Det goof ‘m de kâns dékker te gaon rippetieëre as eigelik móst, want dan kosse oonger Toke zien oûge oet mét zien vioeëlkist oonger d’n êrm recht-tow recht-aan oppe kefee aan. Conny (Beenders-van Dooren), dochter van kastelein Mies van Dooren, hieët ‘m oeëts gevraogdj waatter in zien vioeëlkist zoot. Hae leetj kieke: law loêne! Of Toke det noeëts gewaargewoeëre és of geroeëke hieët?

Mêre Raphaela, “Raf” int spraokgebroêk, waas ’n despotische, puriteinse, Pruûsse begien int Ursulinekloeëster inne Langstraot. De pensjonaere (in tenue!) di-j dao woeëndje en op schoeël zote, mochte gaon zwumme innen Iêzere Mân. Maegtjes van zoeë’n jaor of 13, 14 mét beginnendje vrawwelike kinmêrke. Ze dieëje nette badpekskes aan woeë al ’n klein cupje in zoot. Mer wi-j nao ’t zwumme de badspullekes aanne druuëglien hoonge, sloeëp Raf d’r nao tow en knipdje alle cupjes d’r oet! Want det onzedig gedoons, dao tocht eur niks van. Toen neumdje ze det in Wieërt de “Cup-final” van Raf. Aafgeloupe mét zwumme.

D’n daeke dae midde en indj jaore fieërtig hieërszje, Souren, waas ouch zoeë’ne despoeët. Beej de indoktrinatie van kemuûniekêntjes ter vuuërbereî-jing op ’t groeëte gebuuëre zoog hae maegtjes (6 jaor aod!) di-j kouskes aan haaje wis zjuust òònger de kniekes en mét e rökske wis zjuust d’r boeëve. D’n daeke : asze mer neet meindje det ze in di-j ónzedige kleî-jing de kemuûnie zoeëje moge doon!

D’n daeke waas ouch vuuërzitter (laesj: diktator) van alle RK schoeëlbesteure in Wieërt. Toeën Tullemans stóng al dertig jaor mét völ plezeer aanne schoeël van Papa Nörke op Kieëntj. Zoonger oeëverlégk of kommentaar, doeër middel van e breefke van daeke Souren waat ziene zoeën Jan ‘m móst brînge, woeërt Toeën te kinne gegaeve dette vanaaf det memênt aanne Verstraeteschoeël oppe singel lés mós gaon gaeve. En geî gelul van “Ich wil neet”. Eîn vuuërdeîl haatj: Toeën hoofdje neet mieër zoeë wiêt te fietse. De now schoeël loog naeve zien hoês!

En nog e woeërd van dokter Vranken: “Dokter, ich bin snupverkaodj Waat mót ich doon?” Antwoeërd: “Hooste en beejbliêve totj oeëver és”.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.

Vorig artikelStamtäöfelkes aflevering 35: Oeëver Wieërter Minse I
Volgend artikelStamtäöfelke aflevering 37: Juzzesmiranta!