Plannen voor onderwijs-zorgvoorziening in Haelen

HAELEN – De Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon heeft op 31 oktober 2018 verzocht om instemming met het realiseren van een nevenvestiging van de Maaskei op de locatie van medisch kinderdagverblijf ‘De Heisterkes’, Speckerweg 5 in Haelen. De Stichting wenst een onderwijs-zorgvoorziening te realiseren voor kinderen met ernstige beperkingen uit de gehele regio Midden-Limburg. Een (interne) verbouwing met beperkte uitbreiding is hiervoor wenselijk. Door de combinatie van zorg en onderwijs is het voor deze kinderen mogelijk om onderwijs op maat te volgen.

In het verleden zorgde de gemeente voor de bouw van een school en droeg daarbij het eigendom over aan het bevoegd gezag, dat is het schoolbestuur. Door maatschappelijke ontwikkelingen en diverse samenwerkingsvormen is het bouwen van een school niet langer vanzelfsprekend voor verantwoordelijkheid van de gemeente. In het geval van de Maaskei is PSW bereid om de financiering van de interne verbouwing en aanbouw voor haar rekening te nemen. Aan de gemeente het verzoek om vervolgens het deel van het gebouw dat betrekking heeft op het onderwijs, te huren. Aan de raad van de Gemeente Leudal wordt gevraagd om, tijdens de raadsvergadering van 5 februari, in te stemmen met dit voornemen. Vóór bespreking in de gemeenteraad komt het verzoek op 21 januari 2019 ook aan de orde in de raadscommissie Sociaal. De Stichting kan bij positief besluit aanvang februari 2019 nog een aanvraag indienen bij het Ministerie van OCW. De minister kan dan beslissen vóór 1 april 2019, waardoor bij goedkeuring de bekostiging kan plaatsvinden vanaf 1 augustus 2019.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs akkoord
Het Samenwerkingsverband, Passend Onderwijs heeft al ingestemd met de nevenvestiging. Onderwijsgroep Buitengewoon heeft tevens om instemming gevraagd voor een nevenvestiging van De Maaskei in het gebouw van de Philips van Horne in Weert. De vestiging in Weert is bedoeld voor kinderen die zich beter kunnen ontwikkelen in een schoolse omgeving. Als zowel de gemeenteraad van Weert en Leudal instemmen met de realisatie van een (neven)vestiging, dan wordt de Maaskei in Heel opgeheven. Naar verwachting wordt de locatie in Weert dan de hoofdvestiging.

Samenwerking
Voor de realisatie van de nevenvestiging van de Maaskei werken de volgende partijen samen: PSW (gehandicaptenzorg), Adelante (kinderrevalidatie), Onderwijsgroep Buitengewoon (speciaal onderwijs) en de gemeente Leudal.