Stamtäöfelkes aflevering 23: Nejje, traochele en stoppe mét stikke…

Foto: Weem deut allewiel nog zoeëwat? Archief Frits

Zoonger belûl vreugtj eme aanne stamtaofel waat ’n aangekniptj moeke és. Det haaj hae noeëts mótte doon! Zieëker neet woeë d’r vröllie aanne taofel zitte! ’n Dik oor lang weurtj ‘m doeër ettelike vröllie, en leefst allemaol tegeliêk, oetgelagdj waat det inhöltj. Eîn dînk stieët ónumstoeëtelik vast. ’n Aangekniptj moeke és d’r noeëts vanaaf gekniptj. Woeërum dan AANgekniptj és zien (slum?) vraog? Umdetj neet AAFgekinptj és, keumtj as antwoeërd. Jaomèr, mien bóksepiêpe zeen d’r ouch noeëts AAF gekniptj en toch neume ze det gein AANgeknipdje bóksepiêpe. Kujjae uch ’n gedacht d’rvan vôrme wi-j det gesprek leep? Tieëge vrawwelike logika kujje neet tieëgenop, en hae bestéldje nog ‘ne pot beer. En vae ouch! Mer det waas neteurlik geîn indj van ‘t debat oeëver moeëde, kleî-jer, oongergood, boeëvekleî-jer, nejje, brejje, stikke, traochele, maoze, haoke, umzuîme en mieër. De mieëste men aan taofel vînge det ouch neet zoeë intressânt, mer aaf en tow kaome d’r wuuërd vörbeej woeë ve de oeëre beej spitse, want di-j hevve nog noeëts gehuuërdj. Waat woor bevuuërbieëldj ‘ne soebrà? Dao mójje vör gestudieërdj hebbe, want det keumtj oet ’t Frâns. Dao schriêve ze det as “sousbras”. Kinners van di-j taal vertale det as zeendje “oonger de erm”. En des zjuust. ’n Los lepke inne mow oonger de oksels um ’t zweît op te vânge, oet d’n tiêd detter nog echt gezwétj woeërt en d’r nog gein spuitbösse wore um det tieëge te haoje. Maegtjes aan oeës taofel di-j aan eur veerdje jeugd bieëzig zeen, wieëte ’t nog. Di-j lepkes mószje waal aaf en tow ’s wasse want ângers kwoom de zweîtlocht uch toch nog tieëge. D’r bestoonge nog gein druuëgmesjiêne, dus nao ederskieër wasse woeërte di-j lepkes haarder. Det waas ouch vör maondjverbând ‘t gevâl, mer dao gaon ve ’t neet oeëver hebbe. Di-jzelleje maegtjes wieëte ouch nog waat e kammezuuëlke woor. Vör kaojkrûmpendje dames woor det e borströkske. Mieëstal zelf gebrejdj mét eîn-lînks, eîn-averechs. Det huuërdje beej ’t liêvendj waaje aan haatj. Mer det gebroêktj ouch neme mieër. En welk hoêsvrawke stoptj de gate inne zök nog mét zoeë’nen houtere paddestool op e stekske daeje inne zok stopdje en dan ’t gaat tow kosj maoze. De begienkes inne Maasstraot koste gate in alle kleî-jingsstökke ónzichtbaar towstikke. Noow koupe ve oppe Mêrrentj vör e tientje 5 paar now zök en goeze de aoj ewég, mét gaat en âl.  Toch zeen ich nog vuuër mich wi-j mien oma inne stool métte veut oppe stoeëf zoot mét ’n mang stopgood naeve eur, ’t brilke oppe pûnt vanne naas en ‘n bössel dräödjes of op kaartjes van allerlejse kluuëre en soeërte gare naeve eur inne stool. Dao plökdje ze ’t vaemke mét de zjuuste kluuër oet um zök, liêvendj, häöskes, trieko’s of waat dan ouch, te stoppe. Weem deut det nog allewiel?

Wi-j later de vröllie nylons gînge drage, veel d’r niks mieër te stoppe. Det koszje neet zelf. As d’r ’n leî-jer in eure nylon kwoom, zootdje inne tröbbels, want dan waas d’n hieële dansaovendj bedôrve, want edereîn kieëk daonao meindje ze dan. Mét det leî-jerke mószje nao de BATA inne Bieëkstraot. Dao zote nejsterkes di-j oonger ’n sterke lâmp en mét e vergroeëtglaas de leî-jer inne kous mét e dräödje tow zote te piele. Later zeen de begienkes inne Maasstraot ouch gestoptj mét stikke.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
‘t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.

Vorig artikelAuto vliegt uit de bocht in Heythuysen aan de N279
Volgend artikelEen vleugje Lourdes in Weert