Inrichting en sanering Weert-West (De Lichtenberg) kost ruim 1.038.500 euro

uit: Masterplan Groen Donker

WEERT – Op 29 maart 2017 stemde de raad onder andere in met het beschikbaar stellen van het krediet voor de herinrichting van het openbaar gebied in het gebied Weert-West, omgeving Lichtenberg. Het totale krediet van € 938.500 is opgebouwd uit een bedrag voor de herinrichting van het openbaar gebied van € 816.100 en een bedrag voor nog te verwachten plankosten van € 122.400. Dit krediet is gebaseerd op een voorlopige inrichtingsschets en een daarbij horende globale raming.

In de gesprekken met betrekking tot de verkoop van het complex De Lichtenberg is het verzoek van Horne Quartier gekomen voor een financiële bijdrage in de herinrichting van dit gebied voor zover het betrekking heeft op het openbare karakter. Hiervoor is een bedrag in de globale raming opgenomen van € 156.300. Daarmee resteert er een beschikbaar krediet van € 659.800 voor de herinrichting van het openbaar gebied op het gemeentelijk grondgebied. De voorlopige inrichtingsschets is door bureau Donkergroen uitgewerkt tot een definitief ontwerp van de diverse inrichtingsonderdelen (wegen, paden, toegangen, brug en ontmoetingsplekken). De totale kosten van het ontwerp blijven binnen het beschikbare krediet van € 659.800.

Realisatie van deze inrichtingsonderdelen betekent ook uitvoeren van grondwerkzaamheden. Daarom is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er op een aantal plaatsen sprake is van ernstige bodemverontreiniging door verhoogde gehalten met zware metalen als gevolg van de aanwezigheid van zinkassen. Binnen het krediet voor de herinrichting van de openbare ruimte is geen rekening gehouden met een bodemsanering. Om het ontwerp te kunnen realiseren is daarom budget voor deze saneringsopgave nodig. De raad dient hiervoor in te stemmen met het aanwenden van de bestemmingsreserve bodemsanering (R2162).

In een voorstel aan de gemeenteraad van Weert wordt gevraagd in te stemmen met het definitief ontwerp. Verder wordt gevraagd het benodigde budget voor de saneringsopgave beschikbaar te stellen en de raad voor te stellen in te stemmen met het aanwenden van de bestemmingsreserve bodemsanering als dekking voor de saneringskosten.

Herinrichting Weert-West
Met het vaststellen van het definitief ontwerp en het kunnen aanwenden van de bestemmingsreserve bodemsanering voor dekking van de saneringskosten, kan de herinrichting van het openbaar gebied in Weert-West, omgeving Lichtenberg worden uitgevoerd.

Argumenten
1.1 Het definitief ontwerp betreft een uitwerking van de voorlopige inrichtingsschets.In 2O17 heeft bureau Verbeek een voorlopige inrichtingsschets opgesteld voor het gebied Weert-West, omgeving Lichtenberg. Deze inrichtinqsschets besloeq zowel gemeentelijke als
pafticuliere gronden. Na het raadsbesluit van 29 maart 2017 zijn gronden van de gemeente verkocht aan Provisus Stichting St. Jozef en aan Horne Quartier. Bureau Donkergroen heeft de voorlopige inrichtingsschets uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Het betreft aanpassingen aan de openbare ruimte op gemeentelijk grondgebied. Het definitieve ontwerp past binnen het beschikbare krediet.
1.2 Het ontwerp maakt het gebied aantrekkelijker voor voetgangers, fietsers en ruiters. Het ontwerp gaat uit van een scheiding van langzaam en gemotoriseerd verkeer en maakt het gebied daarmee aantrekkelijker om te recreëren. Voetgangers en ruiters worden door de toepassing van hagen gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. Fietsers krijgen een herkenbare plek door aan weerszijden op de rijbaan fietsstroken aan te brengen. Tezamen met het aanbrengen van twee drempels en een plateau op de kruising lJzerenmanweg richting Boostenzalen zijn dit maatregelen die deze route voor het gemotoriseerd verkeer minder aantrekkelijk maken en de snelheid doen afnemen. Door de toepassing van de hagen en het aanbrengen van fietsstroken wordt verder het parkeren in de bermen onmogelijk gemaakt.
Behalve de aanpassingen aan het profiel van de Voorhoeveweg en lJzerenmanweg gaat het ontwerp ook uit van het markeren van de noordelijke en zuidelijke entree van het gebied. Daarnaast voorziet het ontwerp in wandelpaden en drie verblijfsgebieden; een in de oksel van de Kazernelaan en Nelissenhofweg, een andere op het voormalige basketbalveld ten zuiden van de Boostenzalen en er wordt ter hoogte van Dennenoord een plek gecreëerd waar fietsers en wandelaars informatie over het gebied kunnen inwinnen (en verwijzing naar andere gebieden als Kempen-Broek). Verder wordt er een verbinding gemaakt tussen de parkeerplaats van het voormalige KMS-terrein en het complex De Lichtenberg door het plaatsen van een brug. Het ontwerp voor de brug dient in overleg met de monumentencommissie uitgewerkt te worden. De exacte locatie van de brug vindt plaats in
overleg met Horne Quartier. In de begroting is voor de brug een kaderstellend bedrag opgenomen. Uitvoering van het ontwerp leidt tot het verbeteren van de kwaliteit en belevingswaarde van het “landschapspark” De Lichtenberg.

2.1 Extra budget is nodig om de saneringsopgave te kunnen uitvoeren.
Bureau Donkergroen heeft de voorlopige inrichtingsschets van bureau Verbeek uit 2O17 uitgewerkt naar de diverse inrichtingsonderdelen. Het definitief ontwerp, past binnen het beschikbaar gestelde krediet voor de herinrichting van het openbaar gebied op gemeentelijk grondeigendom. In dit krediet is geen rekening gehouden met een mogelijke saneringsopgave. Uit het milieukundig onderzoek is een ernstige verontreiniging door verhoogde gehalten met zware metalen als gevolg van de (voormalige) aanwezigheid van zinkassen. Daar waar de grond geroerd wordt, is er de wettelijke verplichting om de verontreiniging te saneren. De omvang van de te saneren grond is circa 645 m3. De bijbehorende kosten bedragen circa € 100.000. Om de openbare ruimte te kunnen herinrichten conform het voorliggende definitief ontwerp is budget voor de saneringsopgave nodig.
2.2 De bestemmingsreserve bodemsanering biedt de dekking voor het benodigde budget. Voor de saneringsopgave is een budget benodigd van € 100.000,–. Tegenover deze uitgave staat de dekking vanuit de bestemmingsreserve bodemsanering. De bestemmingsreserve bodemsanering is groot € 386.742. Daarmee is de dekking van de saneringsopgave verzekerd. Het is aan de raad om de bestemmingsreserve bodemsanering in te zetten als
dekking voor het benodigde saneringsbudget.

Kanttekeningen en risico’s volgens gemeente Weert
1.1 Het beschikbare budget en de eigendomsverhoudingen noopten tot aanpassingen in het ontwerp. De voorlopige inrichtingsschets van bureau Verbeek kende een hoog ambitieniveau. Het beschikbare budget van € 659.800 en het feit dat de gemeente een beperkt grondeigendom heeft in het gebied, noopte tot het maken van keuzes in het ontwerp. Zo is de centrale ontsluiting met parkeervoorziening en hemelwaterretentievoorziening in het midden van het gebied niet haalbaar gebleken als gevolg van de eigendomsverhoudingen. Vanwege het beschikbare budget is er verder voor gekozen om de uiteinden van de watergang aan de Diesterbaan en Nelissenhofweg niet te verlengen. Daarbij is er voor gekozen om de fietspaden niet in gekleurd asfalt aan te brengen, maar door slijtlagen in kleur.
2.1 Het bodemonderzoek is uitgevoerd door het plaatsen van boringen. Dit is een gebruikelijke methode om de omvang van de te saneren grond te bepalen. Toch kan het voorkomen dat tijdens de uitvoering blijkt dat de saneringsopgave groter is en daarmee ook het benodigde budget. Daarom is in de omvang van de saneringsopgave en het benodigde budget rekening gehouden met een post onvoorzien.Financiële, personele en juridische gevolgen Voor de saneringsopgave is een budget benodigd van € 100.000,–. Tegenover deze uitgave staat de dekking vanuit de bestemmingsreserve bodemsanering (R2162). Deze bestemmingsreserve bodemsanering is bestemd voor de sanering van de Kraanheidestraat en de Lichtenberg en omgeving. De stand van deze reserve is €386.742,-. Voor de realisatie van het definitief ontwerp is krediet beschikbaar. Na de reguliere onderhoudstermijnen van de aannemer valt het beheer onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het definitief ontwerp betekent voornamelijk een areaaluitbreiding voor groen en spelen. De jaarlijkse beheerskosten bedragen hiervoor circa € 10.000,–. In dit bedrag zijn ook de jaarlijkse beheerskosten voor de uitbreiding van voetpaden opgenomen, groot € 500,–. Voor de nieuwe brug aan de Nelissenhofweg moet ook rekening gehouden worden met beheerskosten. Nadat het ontwerp van de brug definitief is, is duidelijk wat de beheerskosten van de brug zullen zijn en deze worden dan verwerkt in het meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma.

Start begin 2019
Na de instemming van de raad om de bestemmingsreserve bodemsanering aan te wenden voor de saneringsopgave in het gebied kan tot uitvoering van de sanering worden overgegaan. Daarna kan het definitief ontwerp tot uitvoering worden gebracht. De werkzaamheden daarvan starten begin 2019.
Naast de werkzaamheden die de gemeente uitvoert in het openbaar gebied zal Horne Quartier ook werkzaamheden uitvoeren op het complex De Lichtenberg. Daarbij is ook aandacht voor paden en groeninrichting. Er vindt nadere afstemming plaats tussen gemeente en Horne Quartier over de exacte locatie van de brug die het parkeerterrein van HQ verbindt met het complex De Lichtenberg. De aanpassingen in de openbare ruimte van
de gemeente en op het complex De Lichtenberg zullen elkaar versterken. Samen met de (deels gerealiseerde) inrichting van de buitenruimte van springstal Ehrens betekent dit een kwaliteitsimpuls van het gebied Weert-West.

Wijkraad Rond de Kazerne heeft negatief kritische houding
Met de eigenaren in het gebied Weert-West, omgeving Lichtenberg (begrensd door Kazernelaan, Nelissenhofweg, Diesterbaan, Voorhoeveweg), de direct omwonenden en de wijkraad Rond de Kazerne heeft overleg plaats gevonden over de uitwerking van het ontwerp. Het is niet gelukt een compromis te bereiken waarin iedereen zich kan vinden. De wijkraad rond de Kazerne heeft gedurende het proces een negatief kritische houding aangenomen. De betrokken partijen worden geinformeerd over het collegebesluit aangaande het definitief ontwerp.

Bekijk hier het ontwerp inrichtingsplan: Definitief ontwerp inrichtingsonderdelen

Vorig artikelWindpark Weert belangrijk voor realiseren energieneutraal Weert
Volgend artikelSamen eten met je hart tegen eenzaamheid onder ouderen in Weert