Van der Valk koopt grond aan voor hotel in Weert

Van der Valk hotel Weert

WEERT – Van der Valk koopt de grond die nodig is voor de bouw van het initiatief inclusief parkeerplaatsen van Planbureau Brabant. Daarnaast koopt de gemeente grond van Planbureau Brabant voor de aanleg van de (bouw-)ontsluiting van het hotel. De onderhandelingen hierover zitten in een afrondende fase.

Het college van B&W in Weert regeerden middels een brief aan de gemeenteraad van Weert over een aantal vragen van diverse fracties. ‘De afgelopen periode heeft u uit de media een aantal berichten vernomen over de ontwikkelingen van het Van der Valk hotel. Middels deze brief stellen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken in dit dossier.’

De procedure
Van der Valk heeft op 16 januari 2018 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag heeft er toe geleid dat het vigerende bestemmingsplan en exploitatieplan herzien moesten worden. Het ontwerp bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2070, 4e paftiële herziening, het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2OtO,3e partiële herziening en het voorontwerp van de omgevingsvergunning, hebben vanaf 1 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode hebben 7 partijen een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan. Twee van deze zienswijzen richten zich tevens op de omgevingsvergunning. Daarnaast is er nog één zienswijze ingediend op het exploitatieplan. Naast inhoudelijke bezwaren zijn er ook procedurele bezwaren van de gemeente Nederweert en de provincie Limburg ingediend.

In de periode van 18 juli tot 29 augustus 2018 heeft de wettelijke verplichting van vooroverleg alsnog plaatsgevonden. Zowel de gemeente Nederweert als de provincie Limburg hebben hierop een schriftelijke reactie gegeven en verwijzen hierin beide naar de eerder ingediende zienswijzen. Gelet op de procedurele bezwaren wordt de 4e herziening van het bestemmingsplan aangepast en het bestemmingsplan, exploitatieplan en het voorontwerp van de omgevingsvergunning op 4 oktober a.s. 6 weken opnieuw ter visie gelegd. De reeds binnengekomen zienswijzen geven een
goed beeld van alle nog te verwachten bezwaren. In de aanpassing van het bestemmingsplan en effectenanalyse wordt hierop voor gesorteerd. Naar verwachting zullen wij u het gewijzigde bestemmingsplan en exploitatieplan op 6 februari 2019 ter besluitvorming voorleggen.

Provincie Limburg
De provincie Limburg heeft op 10 juli 2018 een zienswijze ingediend tegen het hotel- en leisureinitiatief van Van derValk. In vervolg op deze zienswijze hebben zowelop bestuurlijk als ambtelijk niveau tussen de provincie Limburg en de gemeente Weert overleggen plaatsgevonden. Om beleidsmatig een goed oordeel te kunnen vellen is het voor de provincie van groot belang dat het initiatief van Van der Valk een sterke onderbouwing heeft die zowel de kwalitatieve als kwantitatieve behoeften in beeld brengt. De provincie heeft de gemeente en BRO, die in opdracht van Van der Valk het bestemmíngsplan herziet, handvatten gegeven om het bestemmingsplan en de effectenanalyse te verbeteren.

Regionale afstemming
In de media is de indruk gewekt dat er geen of onvoldoende afstemming met regiogemeenten (waaronder de gemeente Nederweert) en de provincie heeft plaatsgevonden. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden. Op 4 juli 2018 is in het bestuurlijk overleg SML- werkveld Recreatie & Toerisme het initiatief positief beoordeeld. In een brief van SML-werkveld Recreatie & Toerisme aan de provincie Limburg is aangegeven dat er voldoende regionale afstemming heeft plaatsgevonden en dat verdere afhandeling en toetsing daarmee overgedragen wordt aan de gemeente Weert en de provincie Limburg. Met de gemeente Nederweert zijn er vanaf 2015 diverse overlegmomenten geweest over het initiatief Van der Valk, en de keuze van het concern voor de locatie in de gemeente Weert. Ook in
deze fase blijven wij dit bestuurlijk overleg voeren.

Hotelontwikkeling Nederweert
De gemeente Nederweert heeft in 2010 een vergunning aan Nobis verstrekt voor de bouw van een hotel met 170 kamers in het middensegment. De locatie waarop de vergunning van toepassing is, is gelegen achter de Mac Donald’s. Inmiddels heeft Nobis de gemeente Nederweert verzocht om een bestemmingsplanwijziging van de locatie Ringweg West – A2 voor de bouw van een hotel met 169 kamers in het hogere segment op deze locatie. Het college van Nederweert heeft op dit verzoek positief gereageerd en werkt mee aan een bestemmingsplanherziening.

Vorig artikelWeer veilig zwemmen in zwembad De IJzeren Man
Volgend artikelErfpachtovereenkomst China Hotel Weert bijna rond