Stamtäöfelkes aflevering 20: Knuiters oppe Hej

Foto Peter Clement. Stamtaofel Wieërt beej De Paol, augustus 2013.

Vae gînge os aanne stamtaofel vrieët völ zörg make wi-jtj oppe Hej móst gaon aster gein kefee mieër zoeëj zeen. Lang gelieëje al waas Daal-Graad (Rietjens) van kefee umgebouwdj tot woeënhoês en noow zoeëj d’r neme mieër te vînge zeen um vuuërmaolig Paol-Ties te gaon eksploitieëre. En ve haaje in De Paol in augustus 2013 toch nog  Stamtaofel Wieërt gehaoje. Mer ’t ti-j és gekieërdj en d’r keumtj weer joonk vôlk, dus ‘ne jónge geîst De Paol binnewejje. En gelökkig és d’r ouch de Schuttershoeve nog. En dao ésj allewiel soondes aeve drök as vreuger nao de Hoeëmes beej Graadje en Paol-Ties, mer toch gein echte stamkroeg métte frappânte verhaole van aodsher. Zoeë waas op ‘ne zoondig Tej lieëlik doeërgezaktj beej Graadje (det oeëverkwoom ‘m wul ‘s dékker) en hâlverwieëge de naomiddig waggeldje hae nao boete. Dao lepe de pestoeër tieëgen ’t liêf. Dae bekieëk zich dae zoêpniekel ’s en zagt: “Thei, Thei, toch! Waar moet dat toch naar toe met jou?“  “Nao Paol-Ties”, zag Tej en taffeldje wieter.

Soondes nao de Hoeëmes lepe di-j twieë kefees stâmpesvôl en woeërt d’r getoeptj, gebuuëgeldj, gesuptj en völ ge-aojoordj. Wi-j zich det zoeë gehuuërdje.

’t Verhaol det nog gaer aanne stamtaofel vertéldj weurtj van de gebreurs Hârrie en Sjeng van Toeta (Lenaers) kan ich uch neet onthaoje. Hârrie en Sjeng wore e pötje aant buuëgele. Daobeej mószje ‘ne bâl doeër e pörtje zeen te stoeëte. Det lökdje Hârrie nogal aardig, mer Sjeng haaj zienen daâg wul neet, want hae bakdje d’r niks van. Hae woeërt ammèr niêser en begos te groûwele en te knoeëtere op Hârrie. Dae woeërt dao gestuuërdj van en tikdje zien broor métte stek oppe rök. Toen woeërt Toeta-Sjeng hieëlemaol kniensgiftig, stiefeldje ewég en knaldje de kefeeduuër achter zich tow. Hae leep recht-tow-recht-aan op hoês aan, pakdje zich dao e gewieër en lagt zich langs de Diesterbaan oonger ‘ne denneboum um op Hârrie te scheête as dae langs kwoom. Noow wiltj ’t towvâl det dochter Truuske van Toeta-Hârrie mét ânger wichter dao stok aant doon és en zich oonger daezelleje boum gieët verschuûle. Det schriktj zich ónnuuëzel asj zienen oeëme dao mét e gewieër zuuët ligke, rentj kejhaard op mooder aan en zieët: “Mam, dao oonger di-j den ligktj oeëme Sjeng mét e gewieër inne hang”. Mooder és ouch neet van géstere en ruptj metein plies Van de Mortel op, dae op zien buuërt akuut de boevewage leutj aanrökke. Dus effe later zitj Toeta-Sjeng op ’t pliesieburo zien verhaol te doon en schuuftj de schöldj op Hârrie. De plies haaltj op slaag Hârrie achter de buuëgelbiljaar beej Graadje wég, richting buro. Dao waere di-j twieë gebreurs  opgebôrge in ’t kasjot woeë ze de nacht mótte doeërbrînge. Sângerdaagssmêrges waere ze los gelaote, ze gaon d’r same eine drînke, make d’r ‘nen optrekkendje daâg van en d’r és gein kwaod woeërd mieër gevalle. Mer vae wieëte neet of ze nog oeëts same gebuuëgeldj hebbe. Ajje det aan ‘nen echte hejknuiter zoeëtj vraoge, hejje kans dette zieët: “Ich maagtj neet zégke”. En dan bedoeltje dette ’t neet weît, en neet dette ’t neet moog verraoje. Vae Wieërter wieëte det, mer ‘nen Hollander dînktj al gaw det ze oppe Hej vôl geheime zitte of e schruufke los hebbe.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.