Stamtäöfelkes aflevering 18: Môlsbieëre plökke

Môlsbieëre plökke, mer neet int Wieërterbos.

“Bosbessenvlaai” stieëter oppe kaart. En dao kloeëte ze uch mej. Want tieën tieëgen eîn dejje gein môlsbieërevlaaj kriegtj, mer ‘blauwe bessen’. En det zeen um de nondedju GEIN MÔLSBIEËRE! Dan kujje ouch kni-jboeëne mét kapucijners vergeliêke. Det zeen ouch allebej boeëne. En zoeë ésj mét di-j bieërkes ouch. Blaw bieëre waere mét de doêzendje kilo’s gekweektj, mer echte môlsbieëre kunne ze neet tele, mer mójje eîn vör eîn inne bosse gaon plökke. D’r zeen allewiel mer weinig minse mieër di-j zich di-j moôte getruuëste, mer det waas vreuger ângers. Aanne stamtaofel kunne ze dao oeëver mejkalle. Vörâl in daen tiêd det dieës minse in eur dêrdje jeugd nog in eur ieërste wore. Hieël hoêshaojes mét pap, mam enne wichter trokke de bosse in mét tuitjes, kènkes en trummelkes um di-j kloeëtige klein bieërkes te plökke. En det waas ’n nötte kerwej. Zieëker ajje ’t Wieërterbos in góngtj, mószje uch dao vantevuuëre good op pripperieëre. Ouch as klein wécht mószje ’n lang bóks aan mét weckstieke oppe înkels aafgesloeëte of de stevele aan. ‘ne Jek of dik hûmme tot aanne nek tow en mét lang mowwe en dao-oeëver déks nog brasmowwe. ’n klak of möts oppe kop oftj midwîntjer woor. Hang en snoêtwêrk insmieëre mét aek, en dan koszje op eur aoj krak op ’t bos aan. En det allemaol umdejje ângers zoeë doeër de mögke gestoeëke woeërtj dejje d’r oet zoogtj of dejje de mazele haatj en leepdje uch drej daag te dabbe vanne juuëk. Dao woeërdje bram van! ’t Wieërterbos waas beruchtj um z’n mögke en mét breujerig-wêrm waer leetdje uch dao neet kieke. Mer det waas zjuust d’n tiêd det de môlsbieëre riêp wore.

Mienen opa en later ouch mie vader plökdje de bieërkes in ’n literse mêlktuit. Zoeë’n blaw ge-emajjieërdje di-jje mét d’n hingsel aant steur vanne fiets kosj hânge. As wécht krieëgdje e stroeëpböske (jaowaal: det van Canisius-Schinnen) en det mószje vôl plökke. Dao dieëdje umtrîntj d’n hieële middig oeëver. Oeës vader, dae tieëge de mögke oongertösse ’n piêp roukdje, haaj de gewuuëndje um te télle wi-jvöl môlsbieëre d’r in zien tuit gînge. Ich hebtj altiêd nog ónthaoje: roont de 9000 of zoeëwat van di-j kloeëtige bölkes wore det. Wi-jvöl d’r in miên stroeëpblikske gînge, weît ich neet. Mer âl mét âl haaj ich d’r óntiegelik de schörft aan, mer dao stóng waal tieëgenoeëver det de traktatie as ve weer thoês wore miljaarslekker woor. ’n Dikke rónde beschuût, besmieërdj mét gooj boeëter en dao-op ’ne laog môlsbieëre bestrowdj mét sókker. As ich dao aan dînk, luîptj mich noow nog ’t water inne moond.

De bieërkes woeërte al naovenânt ingemaaktj of gedruuëgdj inne zón. D’n inmaak waas vör oppe vlaaj en de gedruuëgdje woeërte gebroêktj as middesien aster eme aanne schiêt woor. Det stopdje good. Oonger ’t druuëge mószje de plaat woeë-op de bieërkes loge aaf en tow schödde, zoeëdet ze neet vastplekdje. Det heb ich mer eîne kieër hove te doon, want d’r verdwieëne tevöl van di-j dinger in miene moond en mien mooder zoog det aan mien blaw tóng en luppe. En ich kos d’rnao neet mieër nao ’t huuske. Straf nao de zundj!

En waat és de lieëring van dit verhaol: laotj uch gein blaw bieëre aansmieëre ajje môlsbieëre oppe vlaaj wiltj smieëre.

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
’t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.

 

Vorig artikelRobotisering en automatisering in het MKB
Volgend artikelStamtäöfelkes aflevering 19: Tungelderse gevalle