Gemeente Nederweert niet verantwoordelijk voor gevolgschade indien leisure functies in Weert worden gevestigd

Het nieuwe college van B&W van Nederweert: vlnr secretaris Johan Bakens, burgemeester Henk Evers en de wethouders Henk Cuijpers, Peter Koolen en Frank Voss.

NEDERWEERT – ln het kader van artikel 41 van het reglement van orde heeft de VVD Nederweert een aantal vragen gesteld over de uitbreiding van de leisureactiviteiten aan de Randweg-West.

De gemeente Nederweert reageert hierop als volgt: Achtereenvolgende colleges hebben zich ingezet voor de ontwikkeling van leisure activiteiten aan de Nederweerter zijde van de A2 waaronder de ontwikkeling van een hotel. Die lijn wil ook het nieuwe college doorzetten waarbij de gemaakte afspraken met de gemeente Weert leidend voor zijn.

Welke acties zijn er door het college ondernomen in dit dossier in de periode 5 juli 2018 tot heden? Wij hebben op 11 juli een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 4o’ partiele herziening, die de bouw van het van der Valk hotel mogelijk maakt. Het past ons een schriftelijke reactie hierop af te wachten. Daarnaast hebben er verschillende constructieve overleggen plaatsgevonden met de initiatiefnemer over het nieuwe bestemmingsplan voor de leisure-kwadrant. De aanmeldnotitie MER voor de bestemmingsplanherziening is behandeld in het college en wordt op 4 september behandeld in de raadsvergadering

Deelt u de mening van de VVD Nederweert dat de coalitie in Weert contact gezocht heeft met haar collega’s in de Staten om daar politieke steun te zoeken? Bij welke partijen gaat deze coalitie haar politieke steun zoeken in de Provinciale Staten, opdat de belangen van Nederweert behartigd worden? De inzet van Nederweert is altijd gericht op realisatie van een hotel aan de Nederweerter zijde van de A2. Hierover zijn ambtelijk en bestuurlijk contacten gevoerd met de Provincie. Ons is niet bekend met welke partijen de gemeente Weert contact heeft. De inzet van Nederweert blijft gericht op realisatie van het hotel aan Nederweerter zijde en naast de contacten vanuit het college, vragen wij U en alle andere partijen uw
contacten te gebruiken om deze doelstelling te realiseren.

Heeft het college gecommuniceerd met de provincie respectievelijk gemeente Weert over dit dossier? Zo ja, wanneer, op wat voor manier en wat is daar concreet uitgekomen? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat dat wel gebeuren? Ja er is vanaf eind 2015 tot heden op verschillende momenten gecommuniceerd met zowel de gemeente Weert en de Provincie over dit dossier. Dit altijd vanuit een positieve en constructieve grondhouding.

Hoe typeert het college de bestuurlijke verhoudingen met gemeente Weert ten aanzien van dit dossier? Welke stappen zijn daar al in gezet? De bestuurlijke verhoudingen met de gemeente Weert zijn goed. Dit betekent echter niet dat je het altijd met elkaar eens bent. Werken in een politieke omgeving vereist dat je in dit sooñ siÍuafies professioneel met elkaar dient om te gaan. Vanuit die professionele houding dient het meningsverschil beperkt te blijven tot het hoteldossier en het heeft wat ons betreft daarom geen gevolgen voor de bestuurliike verhoudingen.
Wij verwachten zoals gezegd van de gemeente Weert dat gemaakte afspraken, zoals opgenomen in het door beide partijen gesloten convenant Stadspoort, worden nagekomen.

Typeert het college dit dossier als urgent? Zo ja, waarom en wat voor gevolgen heeft dat voor de wijze van aanpak van het college in dit dossier? Zo nee, waarom niet? Dit dossier is van groot maatschappelijk belang en heeft een hoge prioriteit. Wethouder Koolen is verantwoordelijk portefeuillehouder voor economische zaken en de leisureontwikkeling. Voor wat betreft de ontwikkelingen van het hotel wordt hierin nauw
samengewerkt met de burgemeester, waarbij het primaat bijde laatste ligt.

Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn voor de huidige activiteiten in de leisurezone als er leisureontwikkelingen aan de Weerterzijde ontstaan? ln het kader van ruimtelijke ordening stelt de overheid plannen op. Deze plannen verdelen de ruimte en wijzen bestemmingen toe aan bepaalde gebieden. Dit met als doel om ruimtelijke behoeften als wonen, werken, recreëren en natuur samenhangend te benaderen en verdelen. Op basis hiervan zijn er in het verleden afspraken gemaakt om Leisure op één locatie te ontwikkelen. Als afgeleide hiervan behoeft het wat ons betreft eigenlijk geen betoog dat 2 casino’s zo dicht bij elkaar maatschappelijk volstrekt ongewenst/onverantwoord is. Het ontwikkelen van Leisureactiviteiten aan beide zijde van de A2 grijpt op elkaar in. Leegstand ligt hierdoor op de loer aan een van beide zijden.

Wie is er aansprakelijk voor de gevolgschade als blijkt dat er leisureontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld een bioscoop) aan de Weerterzijde van de A2 tot stand komen? De gemeente Nederweert is niet aansprakelijk voor gevolgschade voor zover de gemeente Weert aan zijn zijde ontwikkelingen toestaat.

Zijn er afspraken met marktpartijen, gemeente(s) of de provincie Limburg gemaakt ten aanzien van dit dossier? Zo ja, welke? Hoe zorgt het college ervoor dat deze afspraken worden nageleefd? Ja in het verleden zijn afspraken gemaakt over Leisureontwikkeling bij de afslag van de A2 Nederweert/Weert. Deze zijn vastgelegd in het Convenant Stadspoort dat zowel de gemeente Nederweert als Weert vast stelden. Wij gaan er vanuit dat afspraken tussen overheden worden nageleefd. Dit is wat ons betreft een leidend basisprincipe voor bestuurlijk correct handelen.

Wat heeft het college al voor stappen gezet om de bioscoop-ontwikkeling aan onze kant van de A2 te laten ontwikkelen zoals in het convenant met Weert is vastgelegd? Dit voorstel is al aangekaart in onze brief van juni 2017. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een herziening van het bestemmingsplan voor het Leisuregebied aan de A2. Dit biedt ook meer mogelijkheden voor de realisatie van een bioscoop in de Leisurekwadrant.

ls er al overleg geweest met de provincie over de eventuele aanpassingen van de provinciale wegen? De Provincie en de gemeenten zijn bezig met het opstellen en uitwerking van een nieuw alternatief. Daarnaast worden voor beide alternatieven Randweg en nieuw alternatief) de benodigde capaciteit van de kruispunten doorgerekend. Hierbij wordt er rekening gehouden met de leisureontwikkelingen aan de zijde van Nederweert. Aan Weerterzijde is rekening gehouden met het huidige bestemmingsplan Kampershoek Noord

ls er bij de ontwikkeling van het hotel rekening gehouden met de aansluiting van de randweg? Ja hiermee wordt rekening gehouden. De beide alternatieven voor de N266 worden in deze fase slechts op hoofdlijnen uitgewerkt. Na de keuze uit een van beide alternatieven vindt de detaillering plaats. De vormgeving is namelijk afhankelijk van het gekozen alternatief. De ontsluiting van het nieuwe leisuregebied wordt in de huidige situatie op verantwoorde wijze ontsloten via de Randweg-West. Bij de ontwikkeling van een nieuwe randweg wordt de ontsluiting opnieuw bekeken.

Zo ja in welke vorm en wie is er dan verantwoordelijk voor de kosten? Dit is nu nog niet aan de orde. Bij de eventuele realisatie van een nieuwe randweg wordt dit beoordeeld. Hierin wordt het publieke belang gewogen met het ondernemersbelang. Op basis hiervan wordt een eventuele kostenverdeling gemaakt.

Er wordt in het persbericht van Loverbosch beheer aangegeven dat naast een KFC ook andere leisure bedrijven zich daar willen vestigen. ls daar al rekening mee gehouden middels een verkeersplan? Ja hiermee is rekening gehouden. Bij het opstellen van een bestemmingsplan vormen de verkeersafwikkeling en parkeercapaciteit onderdeel van de uit te voeren onderzoeken.

ln het huidige leisuregebied komen momenteel 6.000 bezoekers. Hoeveel bezoekers kan de huidige infrastructuur aan? Wordt dit meegenomen in het onderzoek naar de Randweg? De huidige infrastructuur levert een aantal knelpunten op. Dit heeft echter niet alleen te maken met het aantal bezoekers maar vooral de fysieke inrichting. Het optimaliseren hiervan wordt meegenomen in het onderzoek naar de Randweg.

Nu er op korte termijn daadwerkelijk zaken tot ontwikkeling lijken te komen, kan het college aangeven wat de investeringskosten zijn in de openbare ruimte? Er worden door de gemeente Nederweert voor dit moment geen kosten gemaakt voor aanpassingen in de openbare ruimte. Eventuele aanpassingen in de openbare ruimte zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Heeft het college al in beeld hoe het eindplaatje voor het gehele gebied er uit gaat zien? Nee het complete eindbeeld is nog niet bekend. Het is een dynamisch plan waarbij de ontwikkelaar samen met andere marktpartijen bepalen welke Leisure activiteiten ontwikkeld worden in het in onderlinge afspraak fussen Weert en Nederweert daarvoor bestemde leisure gebied.

ls hier al rekening mee gehouden in de begroting? Welke financiële risico’s loopt de gemeente Nederweert in dit dossier? De gemeente heeft hierin geen financiële rol. De ontwikkeling van het gebied is in handen van Het Rosveld Onroerende Zaken BV. Gemeente Nederweert loopt geen financiële risico’s.

Komt er een integraal voorstel naar de gemeenteraad waarin alle financiële bijdrages en risico’s inzichtelijk worden gemaakt? Alle zaken waarover de raad een besluit moet nemen worden uiteraard voorgelegd aan de raad. Voor zover nu inzichtelijk betreft het alleen de aanmeldnotitie MER (Raadsvergadering 4 september) en daarna de herziening van het bestemmingsplan (begin 2019).

Vorig artikelExcursie 22 september Architectuurlijk Weert
Volgend artikelOspels Steunpunt op zoek naar vrijwiligers of maatjes