Plannen voor meerjarige subsidies in Weert

Stadhuis Weert

WEERT – De gemeente Weert wil met ingang van het subsidiejaar 2019 meerjarige subsidies voor een aantal verenigingen en stichtingen invoeren. Als de gemeenteraad en het college akkoord gaan, wordt gestart met een beperkt aantal subsidieregelingen.

Het is de bedoeling straks twee- of driejaarlijks subsidie te verstrekken afhankelijk van de organisatie.

Voordelen
Het meerjarig verstrekken van subsidie heeft een aantal voordelen. Zo hoeft de subsidieontvanger niet meer voor elk subsidiejaar een aanvraag in te dienen. Dit betekent een vermindering van administratieve lasten. Daarnaast draagt meerjarige subsidieverstrekking bij aan rechtszekerheid. Subsidieontvangers weten voor langere tijd waar zij aan toe zijn. Ook voor de gemeente betekent het minder administratie.

Begin
De wethouders Tessa Geelen en Geert Gabriëls proberen samen de administratieve lasten voor verenigingen zo klein mogelijk te houden. Het verstrekken van meerjarige subsidies is een begin. De komende tijd zullen beide wethouders samen naar meer maatregelen zoeken om verenigingen te blijven ondersteunen/ontlasten.

Doelgroep
Bij de volgende groepen subsidieontvangers wordt vanaf 2019 gestart met meerjarige subsidieverstrekkingen:

  1. Beheerstichtingen volgens de Subsidieregeling Beheer Wijkaccommodaties Weert 2017;
  2. Wijk- en dorpsraden volgens de Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Weert 2017;
  3. Sportverenigingen volgens artikel 9 van de Subsidieregeling Sport Weert 2017.

Het gaat hierbij om organisaties waarmee de gemeente al een langere subsidierelatie heeft en waarbij de activiteiten waarvoor ze subsidie ontvangen jaarlijks nagenoeg gelijk blijven.

Besluitvorming
De gemeenteraad wordt in de raadsvergadering van 26 september a.s. voorgesteld meerjarige subsidieverstrekkingen vanaf 2019 mogelijk te maken. Als de raad akkoord gaat, moet daarna het college van B&W de drie genoemde subsidieregelingen aanpassen.

De organisaties die voor meerjarige subsidies in aanmerking komen hebben de mogelijkheid aan te geven wat ze van de plannen vinden. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de besluitvorming door het college.

Vorig artikelStart elektrificatie spoorlijn Hamont – Mol
Volgend artikelFaillissement afvalbaas Bruekers treft ook Weerter Scheepsbouwwerf