Stamtäöfelke aflevering 14: Maegtjes hînkeldje en sproonge tawke

Foto: Touwke sprînge en gedatieërdje hînkelstèrre. Montage Bert Lempens

Aanne stamtaofel zitte (gelökkig) allewiel ouch gezellige vröllie. Di-j klaagdje d’r oeëver detter oeëver kernèlle e stökske inne gezèt stóng, mer niks oeëver maoegtjesspuuëlkes.

Hînkele dus. Ge mósj ieërst ’n hînkelvêldj teîkene. Aafgedânkdje heiligebieëldje lieëndje zich dao good vör doeër eure gipse kop te laote gebroêke um hînkelbane te teîkene. Völ van di-j bieëldje haaje zoeëwi-jzoeë al ernstige nekklachte. Det zooje aan de klodder opgedruuëgdje velpon tösse kop en schoûwers.

Mer good, ge teîkendje ’n hînkelvêldj, waat bestóng oet acht, tieën of twelf vakke. Dao zeen de gespesjalisieërde aojer hînkelaarsters ’t neet oeëver eins. Ge mósj dan e vuuërwêrp hînkelendj op ei bein van vak nao vak schuûve. Wieksduuëskes lieëndje zich dao ’t béste vör. Asze te licht wore, dieëdje d’r wat aerd in. ’t Waas ’n echte maegtjesbedoning.
Oeëtti-jje dieëj d’r wul ’s e jungske mej, mer pas later wiszje woeërum.

Oongertösse det eme aant hînkele woor, en det kos wul ’s effe dore vuuërdetj aaf waas, koste de ânger maegtjes d’n tiêd verdriêve mét kaatse. Wi-j mieër bel de maegtjes inne locht prebieërdje te haoje, wi-j meujliker det det waas. Inne vri-j locht of tieëge de moor, det waas íns, de kûnst waas umtj mét zoeëvöl muuëgelik bel te doon. Jonglieëre inne sirk waas d’r niks tieëge. Mer asze d’r eine lete valle en ge stampdje dae as kwaojóng wiêt ewég, dan waasj oeërlog inne straot. ’t Béste waas um de zókke d’r in te zétte en make dejje de klater op góngtj, want di-j ketjes wore neet mis. Di-j kraszje di-j vreîgelers eur smoelwêrk kepot asze de kâns krieëge. Mer jeh, dan mószje ze ouch mer neet zoeë trensenieëre.

Mer de jóng van allewiel kaome neet zoeëvöl mieër boete en doon dieës spuuëlkes dus neet mieër. Hînkele dooje neet inne hoêskamer en kaatseouneet. Zoeë ésj aevezieër mét tawke sprînge. Det kujje neet tösse de glazerekast en eur design knuffelsteulke. Dao mójje vör oppe straot zeen. En det oeës aojers dék zagte det ve nötte straotvêrkes wore, dan waas det mieër ‘nen ieërenaam as e schêldjwoeërd. Zoeë veuldje vae det. En ge woortj as wécht daodoeër noeëts allein. Noow hebbe ze kóntakte via de ‘sociale media’ van achter ‘ne laptop of ‘nen iPhone, mer det és toch neet waat vae oonger kómpeni-j verstoonge.

Beej tawke sprînge dieëje waal wul ’s joonges mej. Dan góngtj d’r um te laote kieke wi-j lang dejje ’t vôl heeltj en waat vör ’n gezwânk (konditie) dejje haatj. Moêlemakeri-j dus. Mer aevezieër neet altiêd zoeë sûmpel. In plaats van op twieë veut te sprînge, koszje ’t mét eîne prebieëre. Of mét twieë tawe di-j tieëge deindânger ín drejdje. D’r wore d’r di-j haaje dao arig de veug van. Ze neumdjen ’t tawkeklètse ajje de tawwe zoeë haard muuëgelik leetj drejje. Soms kloeëtdje ze uch doeër inins de taw strak te trékke. Ajje pech haatj veeldje as jóng óngenaojig op eur kloeëte. En de maegtjes êrges ângers op, ‘n soeërt fruit, zoeë  zagte ze aanne stamtaofel.

Wieksduuëskes gebroêkdje ge neet allein um te hînkele. Mét ‘ne brejje illestiek vanne breefdrieëger en ‘ne halve houtere waskniêper, maakdje ge van eure fiets ’ne brómmer dae kejhaard rateldje. En daomej góngdje as snotkuûk doeër de stad kerre en edereîn gaapdje uch nao.Waat woordje toch gelökkig mét zoeë sûmpel dinger. Laeve de kuit!

© Frits Weerts / Bullseye Publishing

Boek Stamtäöfelke kopen
‘t Book es te koup beej de bookhândel (Bruna, Primera), de oetgaever Bullseye Publishing en beej Frits zelf (bestelle via e-mail) vör de priês van 24 eurokes.

Vorig artikelKomend weekend Global – Tour d’Oospel 2018
Volgend artikelStamtäöfelke aflevering 15: Weem mót d’raan gluîve: de kuus of de boor?