Coalitieakkoord JAN, Nederweert Anders en D66 in afrondende fase

NEDERWEERT – JAN, Nederweert Anders en D66 hebben zaterdagmiddag in een openbare bijeenkomst het eerste concept van het coalitieakkoord besproken. Tijdens deze bijeenkomst werd snel duidelijk dat partijen het voorliggende akkoord ondersteunen.

Op basis van de input van aanwezige bezoekers is het akkoord op enkele punten verdiept en aangescherpt. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid van de ambities getoetst. De resultaten daarvan worden vertaald in een financiële paragraaf bij het coalitieakkoord. De verwachting is dat de financiële toets geen aanleiding geeft tot een heroverweging van onderdelen van het akkoord. Om die reden vervalt de aangekondigde openbare bijeenkomst van donderdag 7 juni as.

Er is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. De nieuwe coalitie wil namelijk niet al aan de voorkant vastleggen hoe zij invulling gaan geven aan thema’s zoals het buitengebied, sport en bewegen en het sociaal domein. De drie partijen geven ruimte aan de inbreng vanuit de samenleving. Jaarlijks stellen partijen een agenda op. Het vastleggen van een programma voor vier jaar vinden de partijen niet passen in deze tijd.

De partijen hebben vijf kernwaarden vastgesteld die zij centraal stellen bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten. Dit zijn: gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, gelijke kansen voor alle inwoners en investeringen moeten in het belang zijn van de toekomst van onze jeugd. In het coalitieakkoord zijn de onderwerpen opgenomen waarop de drie partijen, uitgaande van de vijf kernwaarden nieuwe accenten willen leggen.

Na de vaststelling van het conceptakkoord publiceren de partijen dit op hun websites en raadplegen hun achterbannen. De bespreking van de uitkomsten daarvan vindt plaats op maandag 11 juni as, om 20.45 uur in het gemeentehuis. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig. Een uur voor aanvang van deze bijeenkomst ligt het laatste conceptakkoord ter inzage in de raadzaal.

Gepland is dat het coalitieakkoord wordt besproken in de raadsvergadering van 3 juli as. De installatie van de nieuwe wethouders is voorzien op donderdag 5 juli as.