CDA Limburg wil debat over Tauros-kruisingen in Weert

WEERT – De dorpsraden van Altweerterheide en Stramproy stellen in een brief aan de Provincie het volgende: ‘de Tauros blijft een splijtzwam in onze regio’. Zowel in de vergadering van de raadscommissie Ruimte van de gemeente Weert als in de gemeenteraadsvergadering van december 2017 is ter sprake gekomen, respectievelijk besloten om een verzoek te richten aan Natuurmonumenten om ten aanzien van de Tauros-achtigen in de gemeente Weert een nulbeleid in acht te nemen.

CDA-Statenlid John Verhoijsen zet grote vraagtekens bij de verwildering van natuurgebieden waarbij ook Tauros-runderen worden ingezet voor begrazing. Hij wil hierover vrijdag een discussie in de commissievergadering van Provinciale Staten. Het agressieve gedrag van met name de stieren vormt een potentieel gevaar voor wandelaars en fietsers. “Daarover is de afgelopen jaren in de gemeente Weert een hele reeks van meldingen gedaan. We moeten ons de fundamentele vraag stellen of wij met onze grote natuurgebieden de kant uit willen gaan van de Oostvaardersplassen.”

Dierenwelzijn
Het CDA pleit voor instandhouding en versterking van het bestaande landschap met een grote biodiversiteit, waarbij natuur toegankelijk is, en natuur en ecologie waar mogelijk ook samengaan met recreatie en economie. In plaats van Tauros-kruisingen te blijven fokken, zou men beter kunnen kiezen voor begrazingsbeheer door bijvoorbeeld kuddes waar lokaal draagvlak voor is. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn kun je eveneens bedenkingen hebben bij het fokken en vervolgens afschieten van Tauros-kruisingen. “Het maatschappelijk draagvlak voor wildernisnatuur staat mede daardoor onder druk.”, aldus Verhoijsen.

Natuurmonumenten
De CDA-fractie zal het College van Gedeputeerde Staten verzoeken om zich bij Natuurmonumenten in te zetten om Tauros-kruisingen te vervangen door gebiedseigen runderen waarvan de veiligheid voor wandelaars en fietsers niet ter discussie staat. Tevens zal het CDA het college vragen om bij uitgifte van nieuwe natuurgebieden, zoals Ooijen-Wanssum, eisen te stellen ten aanzien van de begrazing, zodat nieuwe discussies voorkomen worden.

Vorig artikelOndernemersnetwerk Bizz’Cu bezoekt SGO-Nederweert
Volgend artikelOpheffingsuitverkoop kunstwerkplaatsen Esser-Werz