Fractie JAN stelt vragen over verleende omgevingsvergunning geitenhouderij Nederweert

Geitenhouderij in Nederweert

NEDERWEERT – Op 6 februari heeft de fractie JAN tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen gesteld over een eventuele vestiging van een geitenhouderij aan de Gerrisstraat 4. Wethouder van Meel heeft, namens het College van B&W, toegezegd dat de aanvraag van Gerrisstraat 4 kritisch en zorgvuldig zal worden behandeld. Hij gaf hier bij aan dat gezondheid een erg belangrijk aspect is bij deze aanvraag, waardoor het college niet alleen extra voorzichtig zal zijn met instemmen met een eventuele vergunningverlening aan de Gerrisstraat, maar ook bij initiatieven voor nieuwe vestigingen van geitenhouderijen. Hij heeft toegezegd in voorkomende gevallen de GGD te zullen vragen om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en dit advies zwaar laten meewegen in de vergunningverlening.

Nog geen dag na de raadsvergadering blijkt dat er inmiddels al in oktober 2017 een omgevingsvergunning is verleend voor een project, waarbij maar liefst 1970 geiten en 40.000 legkippen worden gehuisvest in een inrichting gelegen aan Roeven 21 in de buurtschap Schoor.

De fractie JAN is zeer teleurgesteld dat de wethouder in de raadsvergadering van 6 februari 2018 geen melding heeft gemaakt van dit initiatief en over de wijze waarop het College in deze vergunningsverlening heeft gehandeld. Ook is niet duidelijk hoe de omgevingsvergunning van Roeven 21 zich verhoudt tot de gisteren door de wethouder namens het College gedane toezeggingen om extra zorgvuldig te werk te gaan door de GGD om advies te vragen.

Het College heeft in juli 2016 kennisgenomen van de uitkomsten van het landelijk onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden. De VNG heeft in juni 2017 een advies gegeven om zeer terughoudend met vergunningaanvragen voor geitenbedrijven om te gaan. Ook de rapporten van de GGD Brabant en de RIVM waren toen reeds enkele maanden bekend. Toch  is de vergunning van het initiatief aan Roeven 21 verleend: zonder een GGD-advies vooraf. Diverse instanties zoals de GGD Brabant en GGD Gelderland adviseren echter om rond een geitenhouderij een cirkel van 2 kilometer vrij te houden van bewoning. Wij constateren dat uw College dit advies terzijde heeft gelegd en dit baart ons ernstige zorgen.

De fractie JAN vindt de gezondheid van onze inwoners erg belangrijk en is, met de raadsvergadering van gisteren in het achterhoofd én de nieuwe kennis van vandaag, ongerust over de handelwijze van uw College. We vragen ons af op welke wijze uw College de gezondheidsrisico’s  afweegt in uw besluitvorming over de vergunningverlening(en) aan geitenhouderijen in onze gemeente, in het verleden en in de toekomst. Als gemeente kiezen we er momenteel dus voor dat zolang gezondheidseffecten niet zijn aangetoond om gewoon de vergunning te verlenen. Dus in feite stelt u momenteel het verlenen van de vergunningen boven de gezondheid van mensen.

De fractie JAN heeft hierover de volgende vragen:

 1. Bent u bereid om een mogelijke vergunningaanvraag voor het houden van een geitenhouderij te weigeren vanwege de effecten op de gezondheid van omwonenden?
 2. Kunnen we als Nederweert extra eisen opleggen aan geitenhouderijen en/of veebedrijven die een risico vormen voor de volksgezondheid of een besluit nemen ter voorkoming van overlast?
 3. Waarom heeft u de gemeenteraad niet in kennis gesteld over het feit dat u reeds een vergunning heeft verleend aan een geitenhouderij aan Roeven 21 in buurtschap Schoor?
 4. Waarom heeft u geen advies gevraagd aan de GGD? Graag toelichten.
 5. Waarom heeft uw College – ondanks het advies van de VNG en de RIVM om zeer terughoudend om te gaan met vergunning-verstrekking aan geitenhouderijen – deze vergunning aan Roeven 21 toch verleend?
 6. Kan er alsnog een GGD advies worden afgeven voor dit bedrijf aan Roeven 21 en kunt u aangeven hoeveel woningen en bedrijven er liggen binnen een straal van 2 kilometer van dit bedrijf? (Hoeveel woningen binnen onze gemeente en hoeveel woningen binnen de gemeente Weert-wijk Leuken)
 7. Kunt u een overzicht verstrekken van de geitenbedrijven in Nederweert en eventueel onze buurgemeenten en de afstanden tot de woonkernen en de dichtstbijzijnde woningen?
 8. Wat gaat u op korte termijn doen met de bestaande geitenhouderijen, hoe informeert u inwoners over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en welk standpunt neemt uw College in met betrekking tot de komst van nieuwe geitenhouderijen?
 9. Bent u bereid om als verantwoordelijk lokaal bestuur per direct de milieuvergunning in te trekken van Gerrisstraat 4. Zo nee, waarom niet? (Graag onderbouwen)
 10. Wethouder van Meel heeft in zijn beantwoording tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2018 aangegeven dat bij een negatief advies van de GGD er een volledige Milieu Effect Rapportage (plan MER)-procedure gevolgd zou moeten worden. Ook in de volledige MER-procedure is er geen toetsingskader voor wat betreft de gezondheid van mensen. Hoe gaat u dit gestalte geven?
 11. Waarom kan het College bij een negatieve beoordeling van de GGD de vergunning niet gewoon weigeren?

Met vriendelijke groet,

De Fractie JAN

Henk Cuijpers, Carin Sieben, Mart Knapen, Marcel Vossen en Peter van Lierop.

Vorig artikelVrouwennetwerk Female deelt en verbindt in jubileumjaar
Volgend artikelWerkbezoek brengt College Cranendonck naar Maarheeze