Aanvragen voor omgevingsvergunning windpark ingediend

OSPELDIJK – Via gemeente Nederweert – De komst van een windmolenpark in de gemeente Nederweert is een stapje dichterbij gekomen. Een aantal initiatiefnemers, waaronder de Nederweerter Energie Coöperatie NEWECOOP, hebben een verzoek ingediend voor de bouw van vier molens in een gebied buiten de bebouwde kom van Ospeldijk.

NEWECOOP werkt aan een duurzamer Nederweert door energiebesparing en duurzame energieprojecten. Vorige week donderdag, 1 februari, werden de bewoners van Ospeldijk in De Meule bijgepraat door de initiatiefnemers.

De Rijksoverheid streeft ernaar dat in 2020 14% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Deze opgave geldt voor alle provincies in Nederland. Daarom hebben de gemeenten Leudal, Weert, Peel en Maas, Nederweert en de Provincie Limburg het initiatief genomen om windenergie te stimuleren en te faciliteren.

Uitgangspunten
Hiervoor zijn uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien naar de lokale gemeenschappen. De gemeenteraad van Nederweert heeft hier in april 2016 mee ingestemd door een kader met uitgangspunten voor windenergie vast te stellen. Het doel is om in 2020 de eerste windmolens te realiseren. In ieder van de vier gemeenten wordt tenminste één windenergielocatie ontwikkeld van vier tot vijf windturbines.

Principeverzoek
Op 26 september 2017 besloot de gemeenteraad medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor windpark Ospeldijk. De initiatiefnemers konden vanaf dat moment verder met de uitwerking van de plannen. De initiatiefnemers zijn Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en Burgerwindpark Ospeldijk BV (bestaande uit de Nederweerter energiecoöperatie NEWECOOP en de coöperatieve vereniging Zuidenwind). Het plan voor windpark Ospeldijk bestaat uit vier molens: twee molens van WML en twee molens van Burgerwindpark Ospeldijk BV.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Het te ontwikkelen windpark krijgt een vermogen tussen de 12 en 16 megawatt. De oprichting van een windpark groter dan 15 megawatt is opgenomen in de activiteitenlijst van het Besluit m.e.r. Dit betekent dat er een aanmeldingsnotitie moest worden ingediend om te kunnen beoordelen of een milieueffectrapport (MER) nodig is. Deze aanmeldingsnotitie is ingediend en beoordeeld. Op 30 januari 2018 besloot het college dat er geen milieueffectrapport nodig is voor dit windpark. Met het treffen van maatregelen voor slagschaduw zijn er verder geen bijzondere omstandigheden die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Procedure vergunningverlening
Na het besluit op de aanmeldingsnotitie kan een openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen. Op 30 januari 2018 zijn hiervoor de aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend. De gemeente toetst het plan nu aan de wettelijke kaders die gelden, bijvoorbeeld in geval van geluid en slagschaduw. Vervolgens nemen we de ontwerpbesluiten.

Zienswijzen
Nadat de ontwerpbesluiten zijn genomen, bestaat de mogelijkheid om tegen het besluit zienswijzen in te dienen. We leggen de ontwerpbesluiten op de vergunningaanvragen zes weken ter inzage. U kunt in deze periode uw zienswijzen kenbaar maken. Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerpbesluit. Het bevoegd gezag is de gemeente Nederweert. De zienswijze(n) worden behandeld en vervolgens maakt de gemeente een afweging: leidt dit tot het bijstellen van het plan of het weigeren van het plan. We wegen de zienswijzen mee in het definitieve besluit. Als u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Vragen?

Op donderdag 1 februari was er een bewonersavond in De Meule in Ospeldijk waar de initiatiefnemers de bezoekers bijgepraat hebben over de plannen. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van windenergie, kijk dan op deze website voor de meest gestelde vragen en antwoorden en overige informatie. Voor vragen over windpark Ospeldijk kunt u ook contact opnemen met de energiecoöperatie NEWECOOP, tel. 06-44666874 of mailen naar: [email protected].

Foto’Bezoekers bekijken de plannen tijdens de bewonersavond in Ospeldijk op donderdag 1 februari. Foto: Erwin de Bruin (WML)

Via nederweert.nl

Vorig artikelDe bouwpastoor van Ospel
Volgend artikelAlgemene begraafplaats Nederweert krijgt strooiveld