Nieuwbouw van de brandweerkazerne?

NEDERWEERT – Via gemeente Nederweert- De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne zijn in volle gang. We praten u even bij over wat er al allemaal is gebeurd en wat er nog moet gebeuren. Er is een voorontwerp voor de brandweerkazerne Nederweert opgesteld. Dit ontwerp met een concepttekening en de randvoorwaarden voor de nieuwbouw ligt ten grondslag aan de aanbestedingsprocedure voor de aannemer en architect.

De aanbesteding loopt en bestaat uit twee fasen (de selectiefase en gunningsfase). De selectiefase is inmiddels doorlopen. Er zijn 11 bedrijven die deelnemen. Van alle inschrijvingen worden uiteindelijk vijf bedrijven geselecteerd waarmee de gunningsfase wordt ingegaan.

In de gunningsfase worden de vijf geselecteerde bedrijven beoordeeld op prijs en kwaliteit. De verwachting is dat de besluitvorming over de definitieve gunning plaatsvindt voor 1 februari 2018 door de brandweer. We hebben extra aandacht gevraagd voor duurzaamheidsaspecten. De veiligheidsregio ziet dit ook als een maatschappelijk speerpunt bij het realiseren van de nieuwbouw. In de aanbesteding is ook aandacht voor de mate waarin lokale ondernemers worden betrokken bij de realisatie van het bouwwerk

De brandweer heeft documenten voor de omgevingsvergunning aangeleverd bij de afdeling Vergunningverlening van de gemeente. Er heeft een vooroverleg plaatsgevonden tussen partijen waarbij de eerste stukken door de gemeente zijn beoordeeld. Dit traject verloopt volgens planning. Ook is er een archeologisch onderzoek geweest. Vanuit archeologisch en cultuurhistorisch oogpunt bestaan er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.

De brandweerkazerne moet aansluiten op het net van doorgaande wegen om een maximaal voordeel van haar centrale ligging te behalen. Optimaal is een aansluiting op de rotonde richting Nederweert-Eind. Dit is een provinciale weg. Voor de aansluiting is daarom instemming van de provincie noodzakelijk. Inmiddels zijn er diverse gesprekken met de provincie geweest. Deze hebben ertoe geleid dat de provincie haar goedkeuring heeft verleend voor de ontsluiting van de nieuwe brandweerkazerne via de rotonde van de N275 voor het uitrukkend brandweerverkeer. Er worden ook maximale inspanningen verricht om de verkeersveiligheid van fietsers te waarborgen.

De werving van een landschapsarchitect is afgerond. De opdracht is gegund aan BRO. Gemeente en brandweer hebben afgesproken om een derde bewonersbijeenkomst met direct betrokken omwonenden te plannen om te brainstormen over de landschappelijke inpassing op het perceel. Deze brainstormsessie vond plaats op maandag 13 november. Hierbij zijn ook de organisaties betrokken die zich in Nederweert actief inzetten voor bijen en vlinders.

Door Adviesbureau Verlinden-Hulsbosch is een (concept) erfpachtovereenkomst opgesteld waarin alle uitgangspunten van gemeente en brandweer zijn opgenomen. Dit conform voorwaarden en besluitvorming door de gemeenteraad op 18 april 2017. De erfpachtovereenkomst wordt ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Na definitieve instemming van beide besturen zal via de notaris het recht van erfpacht en opstal worden gevestigd.
Het streven is om de brandweerkazerne voor 1 januari 2019 op te leveren of zoveel eerder als mogelijk.

Via gemeente Nederweert

Vorig artikelVoorlichting politie in Pey-Echt
Volgend artikelWeem wurttj de jubileuempreens van Ni-jwieërt