‘Nederweert Leefbaar’ hekelt gemeente Nederweert over nieuwe normen veehouderijstank.

NEDERWEERT‘Nederweert Leefbaar’ vreest eeuwigdurende veehouderijstank in Nederweert. Dat zal namelijk de uitwerking zijn van de nieuwe normen van de gemeente voor veehouderijstank. ‘Nederweert Leefbaar’ reageert hiermee in een uitvoerige reactie op de Ontwerp-Verordening Geurhinder en veehouderij Nederweert. Hierin staan die bestreden nieuwe stanknormen.

De bewonersstichting roept het gemeentebestuur op, de normen voor veehouderijstank aan te scherpen. Tot aan het niveau dat de GGD noodzakelijk acht voor een goed tot redelijk woon- en leefklimaat. En dat niveau ligt aanzienlijk lager dan de normen die het CDA/VVD college van Nederweert voorstelt.

Op weg naar eeuwigdurende stank?
De gemeente wil de stanknormen in een buitengebied met veel stankproducerende veehouderijen en veel woningen, aanscherpen van 10 naar 9 Odeur. De GGD acht echter een stankniveau boven de 5 Odeur als onaanvaardbaar. Met 5 Odeur als acceptabel maximum stankniveau voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zal het nog 20 jaar duren voordat de GGD grens wordt bereikt. Dit bij het huidige aanscherpingstempo van de gemeente van eenmaal in de 5 jaar.

Al die tijd kunnen veehouderijen boven de “gezonde” grens van 5 Odeur blijven uitbreiden en nieuwe “ongezonde” stanksituatie vastleggen. Deze nieuwe ongezonde situaties moeten op termijn ook weer gesaneerd worden. Hierdoor zal het nog vele tientallen jaren extra duren voordat Nederweert in enigermate stankvrij zal zijn. Tot 2057 of nog veel langer, zo is de vrees van Nederweert Leefbaar.

Blind voor stank
Nederweert Leefbaar constateert dat het CDA/VVD college van de gemeente de stanksituatie aanzienlijk gunstiger voorstelt dan feitelijk het geval is.
In de eerste plaats worden kritiekloos rekenregels en handreikingen toegepast die door de Gezondheidsraad al in 2012 als ondeugdelijk zijn verklaard. De Gezondheidsraad vindt die niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd.
In de tweede plaats schuift de gemeente nieuwe onderzoeksresultaten van de GGD terzijde. Op onbeschaamde wijze, want dit gebeurt zonder enige vorm van onderbouwing.
In de derde plaats maakte de gemeente een nieuwe waarderingsschaal voor het woon- en leefklimaat. Veel van wat in het buitengebied onaanvaardbaar is voor de GGD en wat volgens de rekenregels van het rijk “redelijk” zou zijn, verklaart de gemeente tot “optimaal +”. Alweer zonder enige onderbouwing.

Het gemeentebestuur poetst de stank willens en wetens weg. Of zij is blind geworden voor stank. Met als oorzaak de decennialange oppermacht van het CDA in het gemeentebestuur, waardoor arrogantie ontstaat die geleidelijk zelfs uitmondt in blindheid voor onwelgevallige zaken.

Vervuilingsgarantie
De toelichtende nota bij de ontwerp-stanknormen had beter niet geschreven kunnen worden. De nota zorgt alleen voor mist met betrekking tot de gemaakte beleidskeuze. De vele pagina’s tekst en taal verhullen het eigenlijke besluit van de gemeente: een vervuilingsgarantie voor de veehouderijen: ”bied zoveel mogelijk uitbreidingsruimte aan de intensieve veehouderij en doe een geringe maar zo gering mogelijke toegeving aan de stankgedupeerde burger in de gemeente”. De niet-agrarische burger krijgt dus een stankgarantie voor vele jaren. Dat alles is heel simpel de wezenlijke bedoeling van het CDA/VVD college. Alles mooi verpakt in veel tekst en taal.

Vorig artikelDuikteam Nederweert in actie
Volgend artikelHet seizoen is begonnen bij MEOS Handbal