Werkgroep Randweg Nee: B&W Nederweert vraagt de gemeenteraad om twee schijnoplossingen te laten uitwerken

Ingezonden brief

Op 26 september staat er weer een gemeenteraadsvergadering in Nederweert op de agenda met als onderwerp: een advies uitbrengen aan de Provinciale Staten t.a.v. de N266-plannen. PS zal vervolgens op 29 september zich uitspreken of zij de nieuwe projectopdracht van de Gedeputeerde Geurts aanvaarden of naar de prullenbak zullen verwijzen.

Eerdere pogingen om in de Mobiliteit en Duurzaamheid vergaderingen een meerderheid achter deze plannen te krijgen liep telkens uit op een mislukking.
Vele van deze M&D-Provinciale Statenleden uitte hun ongenoegen dat ze niet eerder inhoudelijk betrokken werden in het bepalen van keuzes. De nu twee voorliggende alternatieven zijn (volgens een meerderheid in PS) schijnoplossingen, die niet toekomstbestendig zijn.

Een van de grote knelpunten dat in de nabije toekomst zich zal gaan manifesteren is de aansluitingen van de A2 met de N275. De firma Kragten die de PlanMER opgesteld heeft onderschrijft dit echter niet.

In de planMER wordt dan ook melding gemaakt, dat er nauwelijks doorstromingsproblemen waarneembaar zijn, met uitzondering van de situatie rondom de A2 en Randweg-West. Te lezen valt dat hier tijdens spitsperiodes langere wachttijden optreden. Hierbij wordt echter vermeld dat deze niet onacceptabel zijn.

Dit geeft wel aan dat we op dit punt (al in 2012) op het maximaal toelaatbare zitten. Dus iedere toename van verkeer zal wel voor knelpunten gaan zorgen.

Bureau Kragten heeft de landelijke NRM-modellen vertaald naar het onderliggend wegennet. Recent onderzoek heeft al uitgewezen dat dit niet altijd tot betrouwbare verkeersmodellen zal leiden. Deze NRM-modellen geven aan dat er tussen 2018 en 2030 een afname van verkeer in deze regio te verwachten is van 1% per jaar.

Hierdoor verwacht de firma Kragten dus, tussen de jaren 2018 en 2030 op dit knelpunt A2-N275, een afname van 12% en voorzien zij geen enkel probleem. Daarnaast kunnen we opmerken dat de firma Kragten statische verkeersmodellen heeft gebruikt. In een statisch model wordt de kwaliteit van het verkeerssysteem alleen met gemiddelde reistijden beschreven, gemiddelden die op zichzelf ook al minder betrouwbaar zijn dan uit een dynamisch model afgeleid. Hierdoor worden de knelpunten in de spitsuren ook niet opgemerkt.

Royal Haskoning heeft in 2010 dit knooppunt grondig onderzocht, en is wel uitgegaan van een groei (tot 2030) in verkeersbewegingen en heeft gebruik gemaakt van zowel statische als dynamische verkeersmodellen, en heeft dit knooppunt grondig gesimuleerd.
Royal Haskoning voorziet wel grote problemen op dit knelpunt en komt met duidelijke aanbevelingen:

Door een rondweg te realiseren die aansluit op de Randweg-West Nederweert, ontstaat er een knelpunt op het kruispunt N275/Randweg West en blijft het knelpunt N275/A2 bestaan. Varianten die aansluiten op de Randweg-West bieden daarom onvoldoende oplossend vermogen, het knelpunt N275/A2 blijft bestaan of wordt versterkt.

Tijdens een workshop met bestuurders werd dan ook geconcludeerd dat een rondweg met aansluiting op de Randweg-West Nederweert niet realistisch is.

Toch heeft Nederweert een randweg alternatief voorgesteld dat aansluit op de huidige Randweg West! Hiermee slaan ze de adviezen van Royal Haskoning in de wind en bestaat er bij het uitvoeren van deze plannen een groot risico dat uiteindelijk dit knelpunt onoplosbaar zal blijken te zijn. Verder wordt er door het uitvoeren van dit randweg-alternatief de problemen op de huidige N266 verplaatst. Zo zal de verkeersdrukte op de ontsluitingsweg Molenweg – die midden door het dorp loopt – toenemen met 120%. De N266 die nu op 10 meter van enkele woningen loopt, zal bij het randweg alternatief ook rakelings langs enkele panden in het buitengebied gaan lopen. Hierdoor wordt dit alternatief gekwalificeerd als een “schijnoplossing”.

Gedeputeerde Geurts heeft aangegeven dat de firma Kragten in 2012 met verkeersmodellen gewerkt heeft waar bijna 25% minder verkeer verwacht wordt nabij McDonalds t.o.v. de gehanteerde verkeersmodellen gebruikt in 2010 door Royal Haskoning.
Inmiddels weten we ook dat er een 3-tal bedrijventerreinen in aanbouw zijn naast de N275. Zo is onlangs bekendgemaakt dat de Heylen groep groot distributiecentrum gaat bouwen op het bedrijventerrein Kampershoek. Voor deze locatie is gekozen vanwege de goede verbindingen met de A2. Ook zal er aan de Nederweerter- of aan Weerterzijde een hotel gebouwd gaan worden, en zullen meer bedrijven zich in deze regio gaan vestigen.
In de wintermaanden zien we nu al vaak verkeersopstoppingen in Nederweert ontstaan rond de op- en afritten van de A2, en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Als we de kennis van nu meenemen dan lijken de aannames van Royal Haskoning meer in lijn der verwachtingen te liggen dan waar bureau Kragten vanuit gegaan is. De conclusie die firma Kragten getrokken heeft, dat alle randwegalternatieven voldoen t.a.v. dit knelpunt,wordt dan ook terecht in twijfel getrokken worden.

Enkele politieke partijen in PS zien ook geen heil in het alternatief om een knelpuntgerichte oplossing te laten onderzoeken op het huidige N266 tracé. Dit alternatief wordt ook bestempeld als een schijnoplossing die niets gaat oplossen maar wel veel geld zal gaan kosten.

Op dit moment is er dan ook binnen PS geen meerderheid te vinden om deze twee schijnoplossingen verder uit te laten werken, er wordt nu voorgesteld om eerst de problemen in deze regio goed in kaart te brengen en vervolgens hierbij een geschikte oplossing te zoeken. Het is dan ook maar zeer de vraag of Provinciale Statenleden gevoelig zullen zijn voor het gemeenteraadsadvies dat na 26 september aan PS gestuurd zal gaan worden.

Wordt vervolgd.

Lees hier >> ook het eerdere bericht Roering over Randweg Nederweert

Vorig artikelVerdachte situatie op industrieterrein Ospel
Volgend artikelGaslucht in Weert