Subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg wordt uitgebreid

LIMBURG – Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieverordening Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 open te stellen. Dat maakt een uitbreiding van het agrarische onderdeel van de regeling mogelijk.

Dat agrarische onderdeel heet Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Door de uitbreiding ontstaan er mogelijkheden voor agrarische grondeigenaren en grondgebruikers  met lopende en afgelopen contracten uit oudere regelingen (‘Groenblauwe diensten’ en ‘SNL-A’) .

Subsidieregeling
Deze bestaande (oud)-deelnemers worden door het ‘collectief’ Natuurrijk Limburg benaderd. Dit collectief dient namens de deelnemers één gebundelde gebiedsaanvraag in bij de Provincie Limburg. De subsidieregeling is gericht op ecologisch waardevol beheer en moet leiden tot bescherming en het herstel van Europees beschermde natuurwaarden; met name agrarische soorten die opgenomen zijn in de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Dat zijn richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat biodiversiteit gewaarborgd wordt.

Aanleiding 
De lopende beschikking voor Natuurrijk Limburg voor de periode 2016-2021 is momenteel niet toereikend om aan de vraag voor financiering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer te voldoen. Door de openstelling van de subsidieregeling kan er een aanvullende gebiedsaanvraag van in totaal 5 miljoen euro door Natuurrijk Limburg worden ingediend. Deze uitbreiding geldt voor de periode van 2018 tot en met 2021.

Voldoen aan vraag
“Door deze uitbreiding kunnen we tegemoet komen aan de maatschappelijke vraag”, benadrukt gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg. “We stimuleren op deze manier het in stand houden en goed beheren van agrarische natuur- en landschapselementen in onze provincie. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de provinciale doelen op het gebied van natuur en landschap, zoals verwoord in de Natuurvisie.”

Onderzoek naar landschapsfonds
Omdat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg ook landschappelijk-toeristisch waardevol is en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de lokale economie, wordt gezocht naar aanvullende middelen om naast de provinciale doelen een mooi landschap in stand te houden en te financieren, bijvoorbeeld door middel van een landschapsfonds. Op deze manier kunnen meer grondeigenaren ook in de toekomst en voor een langere periode een vergoeding te kunnen geven voor landschappelijk-toeristisch waardevol beheer. Het is de bedoeling dat het fonds een gezamenlijke en financiële verantwoordelijkheid wordt van provincie, gemeenten, bedrijfsleven en particulieren. Daarmee wordt het aanzien van het buitengebied ook de trots van de hele maatschappij.

Tijdelijk
Ter overbrugging, tot het moment dat het landschapsfonds is opgericht, heeft de provincie nu aanvullende middelen vrijgemaakt voor aflopende contracten. Natuurrijk Limburg zal op basis van ecologische waarden een afweging maken over welke beheerpakketten met welke voorwaarden mogelijk zijn. Dit is een tijdelijke bijdrage van de provincie. Na 2021 is het de bedoeling dat aanvullend beheer met een strikt landschappelijk-toeristische focus via het op te richten landschapsfonds gaat lopen.

Vorig artikel9 augustus 1559: Tot admiraal aangesteld
Volgend artikelMusic meets Franciscus uitverkocht